NPS ผนึกกำลัง ปลูกความยั่งยืน ปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน

12 September 2023

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS จัดกิจกรรม "เอ็นพีเอส ผนึกกำลังปลูกความยั่งยืน" NPS Go Green For Better Earth ปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นในพื้นที่ป่าชุมชนแหลมเขาจันทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เสริมสร้างการมีส่วนร่วม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อนตามแนวคิดส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน

NPS รวมพลังนำพนักงานจิตอาสา พร้อมด้วย นายดำรงค์ บานเย็น สมาชิก อบต.แหลมเขาจันทร์ นายผกิจ พรหมมะ ผู้ใหญ่บ้านแหลมเขาจันทร์ พระปลัดอาทรปัญญาปทีโป เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง (แหลมเขาจันทร์) คณะครู-นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ และประชาชนในหมู่บ้านแหลมเขาจันทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรากว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น เช่น สัก ขนุน พะโล้ มะฮอกกานี อบเชย มะม่วง ฯลฯ ในพื้นที่ป่าชุมชนแหลมเขาจันทร์กว่า 5 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างป่าชุมชน ช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

นายกฤตย์ดิศร กรเกศกมล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ NPS กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า "NPS มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเสมอมา ดังนั้นเราจึงได้มีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่องในหลายมิติ เช่นในครั้งนี้ที่เราได้ร่วมกับชาวชุมชนจากหลายภาคส่วนในพื้นที่บริเวณวัดแหลมเขาจันทร์ ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหาร พนักงานของ NPS อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน รวมถึงท่านเจ้าอาวาสวัดแหลมเขาจันทร์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นขึ้นในพื้นที่สาธารณะด้านหลังวัดแหลมเขาจันทร์ เพราะเราเชื่อว่าการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวนั้นสามารถสร้างประโยชน์ได้หลากหลาย ไม่ใช่แค่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน แต่ต้นไม้ยังช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นแหล่งอาหารและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเป้าหมายของ NPS ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมของเราให้ดีและน่าอยู่ยิ่งขึ้น"

ด้านพระปลัดอาทรปัญญาปทีโป เจ้าอาวาสวัดเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง (แหลมเขาจันทร์) กล่าวว่า ทางวัดเห็นถึงความสำคัญของป่าที่ช่วยสร้างความร่มรื่นให้แก่หมู่บ้านอยู่แล้ว เมื่อทาง NPS มีแนวคิดเกี่ยวกับการปลูกป่าและขอใช้พื้นที่ของวัดเป็นสถานที่จัดกิจกรรม เราจึงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้มีจำนวนต้นไม้ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

NPS ได้ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา โดยกิจกรรม "เอ็นพีเอส ผนึกกำลังปลูกความยั่งยืน" ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในปีแรก NPS ได้จัดกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้นจำนวน 300 ต้น ตามความต้องการของชาวชุมชนในพื้นที่บริเวณด้านหน้าวัดแหลมเขาจันทร์ ซึ่งพึงพอใจและตั้งตารอวันที่ต้นไม้เหล่านั้นเติบโตเป็นร่มเงาให้แก่ชุมชน มาในปีนี้ NPS จึงต่อยอดกิจกรรมเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะที่รกร้างด้านหลังวัดแหลมเขาจันทร์ให้กลายเป็นป่าชุมชนที่อุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ผล และพืชสมุนไพร

NPS เชื่อมั่นว่ากิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในครั้งนี้จะเป็นการผนึกกำลังสร้างความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างชาวชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ในการร่วมมือกันดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนต่อยอดเป็นแหล่งอาหาร แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้ต่อไปในอนาคต