NPS ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด”
NPS จัดกิจกรรม “เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน” ครั้งที่ 6/2565
NPS จัดกิจกรรม “รักษ์แม่น้ำปราจีนบุรี” ปล่อยพันธุ์ปลา 200,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรี
NPS ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
NPS สนับสนุนโครงการ Fix It Center วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
NPS มอบกระดาษ A4 ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยหิน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
NPS ร่วมกับ รพ.สต. บ้านม่วงโพรง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน "เบาหวาน เบาไว้ เบาใจ"
NPS ชวนชุมชนอนุรักษ์พลังงาน ผ่านกิจกรรมออนไลน์ “NPS รักษ์โลก ชวนคุณมารักพลังงาน”
NPS จัดกิจกรรม Safety and Happy Back to School ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19
NPS สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนวัดนาน้อย
NPS ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565
NPS จัดกิจกรรม “เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน” ครั้งที่ 5/2565