img-vdo
NPS ส่งเสริมการศึกษาเยาวชน ผ่านกิจกรรม “พี่สอนน้อง อนุรักษ์พลังงานสะอาด”
NPS ส่งเสริมอาชีพชุมชนกลุ่มสตรีบ้านบางพะเนียง
NPS สนับสนุนกิจกรรมปล่อยปลา 200,000 ตัว วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง 2566
NPS สนับสนุนกิจกรรม "ทำนาย้อนยุค" ส่งเสริมเกษตรกรรมชุมชนปีที่5
NPS สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนแก่ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม
NPS สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน อบต.ท่าตูม
NPS สนับสนุนกระดาษ A4เพื่อการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๑
NPS สนับสนุนผ้าป่าการศึกษาพัฒนาโรงเรียนเพื่อนักเรียน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2566
NPS มอบทุนส่งเสริมการศึกษาเยาวชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
NPS สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษาวัดในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
NPS จัดกิจกรรม“พี่สอนน้อง อนุรักษ์พลังงานสะอาด” เสริมสร้างความรู้เยาวชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
NPS สนับสนุนอุปกรณ์ทันตกรรม แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน