NPS ร่วมส่งเสริมสุขภาพ มอบชุดอุปกรณ์กีฬเปตองให้ชุมชน
NPS มอบชุดตรวจATK แก่สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าตูม
NPS สนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข ให้แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
NPS ส่งเสริมเกษตร สนับสนุนกิจกรรม"ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่"
NPS จัดกิจกรรม CSR ในโครงการ “เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน” ครั้งที่ 5/2566
NPS สนับสนุนโครงหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เสริมสร้างอาชีพและพัฒนาศักยภาพชุมชน
NPS สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา ส่งเสริมเยาวชน แข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22
NPS สนับสนุน เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอลแบบพกพา ตรวจสุขภาพชุมชน
NPS มอบถุงปันยิ้มในกิจกรรม “เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน” ครั้งที่ 4/2566
NPS มอบแสงสว่างแก่ชุมชนซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
NPS สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมสงกรานต์ ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
NPS สนับสนุนอาหารแห้งและเครื่องดื่ม จุดบริการประชาชน ในเทศกาลสงกรานต์