NPS จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง อนุรักษ์พลังงานสะอาด ประจำเดือนกันยายน 2565
NPS จัดกิจกรรม “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ ครั้งที่ 1/2565”
NPS ร่วมมอบทุนการศึกษานักเรียน ตามโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
NPS สนับสนุนกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง ประจำปี 2565
NPS รณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล จัดแคมเปญ “ฃ.ฃวด แลก ข.ไข่ เปลี่ยนขวดจากพี่ เป็นเครื่องเขียนให้น้อง”
NPS จัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างพื้นที่สีเขียวแก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
NPS จัดกิจกรรม "ชวนน้องรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 14"
NPS สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์
NPS เสริมศักยภาพด้านทรัพยากรทางการศึกษา แก่โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
NPS จัดกิจกรรม “เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน” ครั้งที่ 8/2565
NPS ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
NPS ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน”