NPS สนับสนุนเถ้าชีวมวลสำหรับแปลงผักสวนครัว โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร

01 April 2024

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS จัดโครงการเถ้าชีวมวลสู่ผักสวนครัวเพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ในการนำเถ้าชีวมวลที่เป็นวัสดุที่ได้จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร โดยมีพนักงานจิตอาสามาให้ความรู้เรื่องเถ้าชีวมวลและร่วมปลูกผักสวนครัวกับนักเรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะ องค์ความรู้ รวมถึงเป็นการนำพื้นที่ว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์ และสามารถนำผักที่ปลูกมาประกอบอาหารกลาางวันให้กับนักเรียนต่อไป