- บาท - (-%)
NPS สนับสนุนชุดตรวจATK ให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
NPS สนับสนุนชุดตรวจATK ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
NPS ส่งความสุขมื้อกลางวัน โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก
NPS ทำบุบำรุงพระพุทธศาสนาสนับสนุนการจัดงานปิดทองประจำปี 2566
NPS สนับสนุนงานรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2566
NPS จัดกิจกรรม“พี่สอนน้อง อนุรักษ์พลังงานสะอาด” ครั้งที่ 1/2566
NPS ส่งความห่วงใยให้ชุมชน สนับสนุนชุดตรวจ ATK หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
NPS จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน ส่งเสริมรักการอ่าน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
NPS สนับสนุนถุงยังชีพให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปราจีนบุรี
NPS สนับสนุนการจัดงานปิดทองประจำปี 2566 วัดศรีโพธิมาลัย
NPS ส่งเสริมสุขภาพชุมชนในกิจกรรมตรวจคัดกรองและติดตามอาการผู้ป่วยเบาหวาน
NPS สนับสนุนกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านการตลาดออนไลน์แก่เกษตรกร