- บาท - (-%)

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

1. ใช้เชื้อเพลิงหลายประเภท เพื่อเพิ่มทางเลือกและกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ
2. ให้ความสำคัญกับการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลได้แก่ ต้นพลังงาน เศษวัสดุทางการเกษตร ของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและกระดาษ การใช้บิทูมินัสผสมชีวมวลช่วยประเทศชาติลดการนำเข้าน้ำมัน มูลค่าประมาณ 28,000 ล้านบาทต่อปี หรือลดการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า มูลค่ากว่า 11,000 ล้านบาทต่อปี
3. ต้นพลังงาน สามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ลดภาวะโลกร้อน
4. ให้ความสำคัญและเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาดที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
5. ใช้เทคโนโลยีหม้อต้มแบบ CFB ซึ่งมีระบบการลดและกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์และควบคุมการเผาไหม้ที่อุณหภูมิ 850 °C ลดการเกิด ออกไซด์ของไนโตรเจน ทำให้ลดและควบคุมผลกระทบ เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
6. ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้น
7. น้ำทิ้งจากโครงการ เมื่อผ่านการบำบัดให้ดีกว่ามาตรฐานแล้ว จะมีระบบจัดการนำไปใช้ใหม่หมุนเวียนในระบบอย่างคุ้มค่า และใช้ประโยชน์ ในการรดน้ำต้นไม้
8. เถ้าจากกระบวนการผลิต นำไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
9. เลือกที่ตั้งห่างจากห่างจากชายฝั่งทะเล เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปเพิ่มการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
10. มุ่งสู่การบริหารการจัดเก็บและการขนส่งด้วยระบบปิด
11. มีระบบและมาตรการการควบคุม ติดตาม ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง