- บาท - (-%)

นายสิทธิพร รัตโนภาส

ประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

ในปี 2564 ขณะที่ทั่วโลกยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมอยู่นั้น สำหรับเอ็นพีเอส สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี มีการบริหารจัดการดูแลทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือเรายังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั้งยังเดินหน้าช่วยเหลือสังคม เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน

ปัจจุบันเอ็นพีเอส และกลุ่มบริษัท มีรายได้หลักจากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ มีโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น 10 โรง และมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 726.05 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำติดตั้งรวม 2,486.80 ตันต่อชั่วโมง สามารถจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และลูกค้าในเขตอุตสาหกรรม 304 ได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการลงทุนในอนาคต ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าแบบครบวงจรโดยครอบคลุมทั้งการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ เรามียุทธศาสตร์โครงการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นพลังงานสะอาด ซึ่งจะสอดคล้องกับทิศทางของรัฐบาลไทยและหลายประเทศทั่วโลกที่พยายามจะก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality โดยมุ่งเน้นที่การผลิตพลังงานสะอาดที่หลากหลาย หมุนเวียนได้ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไปพร้อมกับการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ

ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เอ็นพีเอส มีคณะกรรมการบริหารที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่าง ๆ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับให้การบริหารงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) สถาบันจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของไทย ได้ประกาศอันดับความน่าเชื่อถือของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจากเดิมในระดับ BBB เป็น BBB+ (Stable) สะท้อนถึงสถานะทางการเงินของบริษัทที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผลการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงการสร้างผลตอบแทนคืนสู่ท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านอย่างสม่ำเสมอด้วยดีตลอดมา

นอกจากนั้นแล้ว เอ็นพีเอส ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญที่สุดคือการที่เราได้มีส่วนสร้างประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภาคการเกษตรของประเทศด้วยการสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ส่งเสริมการปลูกต้นพลังงานให้กับเกษตรกรแทนการปลูกข้าวในนาดอนที่ให้ผลผลิตน้อย ซึ่งช่วยเปลี่ยนวิถีชีวิตของเกษตรกร พร้อมกับสร้างรายได้เพิ่มควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นในระยะยาว ตลอดจนมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียงให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เราได้มีส่วนสนับสนุนความช่วยเหลือแก่หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อส่งความห่วงใย และเป็นกำลังใจในการต่อสู้กับวิกฤติครั้งนี้

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน