- บาท - (-%)

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้นำการปลูกพลังงาน เพื่อผลิตพลังงานได้อย่างยั่งยืน ด้วยการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ “ต้นพลังงาน” พันธุ์ไม้ที่เหมาะกับการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า รวมถึงการจัดหาเชื้อเพลิงพืชพลังงานอื่น พืชพลังงานทางเลือกใหม่ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ เพื่อให้มีแหล่งพลังงานหมุนเวียนสร้างใหม่ได้ไม่มีวันหมด โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีพื้นฐานแนวคิดมาจากการตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งพลังงานที่กำลังจะหมดไป เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างแหล่งพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของคนไทย อีกทั้ง ยังคำนึงถึงการสร้างความสมดุลระหว่างภาคการเกษตรและภาคพลังงาน การสร้างรายได้และอาชีพให้แก่เกษตรกรไทย ภายใต้แนวคิด “ปลูกพลังงาน เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต”

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานปลูกได้ มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมก้าวไปสู่การเป็นบริษัทไฟฟ้าครบวงจร โดยให้ความสำคัญต่อ ชุมชน สังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)