- บาท - (-%)
งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2565
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565