- บาท - (-%)
งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2566
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566