- บาท - (-%)
งบการเงิน
ปี 2566
งบการเงินปี 2566
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566