- บาท - (-%)
งบการเงิน
ปี 2565
งบการเงินปี 2565
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565