- บาท - (-%)
+
นายสิทธิพร รัตโนภาส
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
+
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
+
นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์
กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
+
พลเอก สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการธรรมาภิบาล
+
นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
+
นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
+
นายณัฐชาติ จารุจินดา
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการนโยบาย
+
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
+
นายวัชรา ตันตริยานนท์
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง