- บาท - (-%)
img-vdo

ตำแหน่งงานว่าง

Insurance Officer
1 ตำแหน่ง

Insurance Officer

คุณสมบัติ:

1. วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE)

ดูแลและประสานงานการจัดหาประกันภัย เพื่อให้ได้ทุนเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม จนนำไปสู่การทำประกันภัยที่มีประสิทธิภาพและได้รับความคุ้มครองสูงสุด ดูแลการเคลมประกันภัย เพื่อให้ได้รับค่าสินไหมที่เป็นธรรมภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ รวมถึงการสอบทานความเสี่ย และการกำกับดูแลงานประกันภัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯมีการจัดการความเสี่ยงด้านประกันภัยอย่างเหมาะสมด้วย

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (KEY ACCOUNTABILITIES)

 • จัดหาประกันภัยสำหรับบริษัทฯให้ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทฯอย่างครบถ้วน เมื่อทรัพย์สินเกิดความเสียหาย
 • ดูแลการเจรจาต่อรองอัตราค่าเบี้ยประกันและเงื่อนไข เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับอัตราเบี้ยประกันที่ต่ำที่สุด โดยได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึงความจำเป็นของบริษัทฯมากที่สุด
 • ประสานงานและติดตามการเคลม  เพื่อให้เรียกร้องค่าสินไหมได้ครบถ้วนตามความคุ้มครอง ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทประกันภัย
 • ประสานงานการตรวจและเข้ามาสำรวจของบริษัทประกันภัย เพื่อให้ได้รับการประเมินที่ดี   และมีความน่าเชื่อถือ
 • ติดตามการขออนุมัติงบประมาณ  ขออนุมัติทุนประกัน และการขอทำประกันภัย เพื่อให้ได้รับการอนุมัติถูกต้องตามขั้นตอน
 • ติดตามการชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้ทันเวลา เพื่อลดการขาดอายุประกันและได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง
 • ทำการจัดเก็บกรรมธรรม์และเอกสารประกันภัยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกันภัยที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • ช่วยสอบทานการบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัย เพื่อติดตามความเสี่ยงและให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีการจัดการความเสี่ยงด้านประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม

3. มิติของงาน (DIMENSIONS)

A. ด้านการเงิน (Financial) กำไร (ต่อปี) -
ยอดขาย (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (ต่อปี) -
อื่นๆ -
B. กำลังการผลิตของหม้อไอน้ำ จำนวนลูกค้าที่ดูแล หน่วยงานในเครือทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน
อื่นๆ -
C. จำนวนพนักงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา (No. of Staff/Employees Supervised) ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง -
ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไป -
ลูกจ้างชั่วคราว/ผรม.ภายนอก -

4. ความสัมพันธ์ภายในองค์กร (ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS)

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง Insurance Senior Officer

ตำแหน่งงานของท่าน เพื่อนร่วมงานที่ขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชาเดียวกันกับท่าน Strategic Planning Officer, Risk Management Officer

ตำแหน่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อท่าน ไม่มี

5. สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน (WORKING RELATIONSHIPS)

หน่วยงานหรือตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์
ทุกหน่วยงาน ขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันภัย, แจ้งการฝึกอบรม
หัวหน้าฝ่ายบัญชี ขอข้อมูลการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สำหรับตั้งมูลค่าทุนประกันภัยและขออนุมัติ
ผู้บริหารบริษัทฯ ขออนุมัติและขอความเห็นชอบ งบประมาณและการจัดทำประกันภัย
บริษัทประกันภัย ขอใบเสนอราคา ประสานงานการเข้าสำรวจ แจ้งและติดตามการเคลม
หน่วยงานราชการ สอบถามข้อมูลประกันภัย ติดต่อการอบรม

6. ลักษณะยาก/ท้าทายในงาน (JOB CHALLENGES)

ตลาดประกันภัยมีการแข่งขันด้านราคา จึงต้องติดตามสภาวะของตลาดประกันภัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อสามารถต่อรองให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุด

7. อำนาจการตัดสินใจ (DECISION MAKING AUTHORITY)

 • การต่อรองกับบริษัทประกันภัยเพื่อให้ได้รับเงื่อนไขความคุ้มครองสูงสุดตามความต้องการขององค์กร
 • การต่อรองค่าเบี้ยประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ไม่ให้สูงเกินไปและไม่ถูกเอาเปรียบ
 • การคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่เหมาะสม ให้เข้าร่วมการเสนอราคา

8. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงาน (JOBHOLDER REQUIREMENTS)

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์, การเงิน , เศรษฐศาสตร์ ,รัฐศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลและการเจรจาสูง
 • สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้
 • มีความรู้ด้านการจัดการและมีทักษะในการแก้ปัญหา
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

Risk Management Officer

คุณสมบัติ:

1. วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE)

กำกับ ดูแล และกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงการกำหนด กลยุทธ์ นโยบาย ขั้นตอนการดำเนินงาน และระบบการบริหารความเสี่ยงให้แก่ฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์ในการบ่งชี้ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนความเสี่ยงขององค์กร

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (KEY ACCOUNTABILITIES)

 • กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในองค์กร รวมทั้งกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อประกอบการเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการ
 • ร่วมวิเคราะห์และติดตามผลประเมินความเสี่ยงของทุกหน่วยงานในองค์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหรือเป้าหมายขององค์กร และประกอบการเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการ
 • กำกับดูแลและติดตามความเสี่ยงของทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ความหมาะสม สอดคล้องกันในแต่ละหน่วยงานขององค์กร และนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขที่เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร
 • จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อกำหนดนโยบายและแผนงานในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบภายในองค์กร
 • ส่งเสริมความสามารถในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้กับทุกคนในหน่วยงาน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในการบริหารความเสี่ยงของ เพื่อให้ทุกคนในองค์ให้ความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. มิติของงาน (DIMENSIONS)

A. ด้านการเงิน (Financial) กำไร (ต่อปี) -
ยอดขาย (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (ต่อปี) -
อื่นๆ มูลค่าทรัพย์สินของบริษัทในเครือทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน
B. กำลังการผลิตของหม้อไอน้ำ จำนวนลูกค้าที่ดูแล หน่วยงานในเครือทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน
จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ต้องติดต่อประสานงาน - หัวหน้างาน และผู้จัดการของหน่วยงาน BD, FC, FP, PO, EM, TN และ SHEQ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน
C. จำนวนพนักงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา (No. of Staff/Employees Supervised) ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง -
ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไป -
ลูกจ้างชั่วคราว/ผรม.ภายนอก -

4. ความสัมพันธ์ภายในองค์กร (ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS)

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง Risk Management Senior Officer

ตำแหน่งงานของท่าน เพื่อนร่วมงานที่ขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชาเดียวกันกับท่าน Strategic Planning Officer, Insurance Officer

ตำแหน่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อท่าน ไม่มี

5. สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน (WORKING RELATIONSHIPS)

หน่วยงานหรือตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์
ทุกหน่วยงาน
 • กำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
 • กำหนดการบ่งชี้ความเสี่ยง
 • กำหนดการวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • กำหนดการประเมินความเสี่ยง
 • ติดตามและทบทวนความเสี่ยง
ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันกำกับดูแลการจัดทำนโยบาย มาตรฐาน และเป้าหมายการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งกำกับการสื่อความและการถ่ายทอดนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน
ผู้กำกับดูแลความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน
 • สื่อสาร ทำความเข้าใจให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
 • สนับสนุนการปฎิบัติตามกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 • ติดตามรายงานสถานะการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานของผู้กับความเสี่ยง
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกันสือสารและประชาสัมพันธ์นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร และผลการจัดการความเสี่ยง

6. ลักษณะยาก/ท้าทายในงาน (JOB CHALLENGES)

ต้องคาดการณ์เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตและติดตามข่าวสารตลอดเวลาเพื่อหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร อีกทั้งยังต้องติดตามเหตุการณ์ในปัจจุบันขององค์กร ทั้งที่อยู่ในระหว่างจัดการความเสี่ยงและยังที่ยังไม่ได้อยู่ใน List ความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อองค์กร

7. อำนาจการตัดสินใจ (DECISION MAKING AUTHORITY)

ไม่มี

8. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงาน (JOBHOLDER REQUIREMENTS)

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการแก้ปัญหา
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลและเจรจาสูง และสามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้
 • มีความคิดริเริ่ม มีบุคลิกภาพร่าเริง มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและประสานงานได้ดี มีความกระตือรือร้น มีความยินดีที่จะเรียนรู้ มองโลกในแง่ดี และมีใจเปิดกว้าง

 

Strategic Planning Officer

คุณสมบัติ:

1. วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE)

วิเคราะห์สภาพองค์กรปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (KEY ACCOUNTABILITIES)

 • ดำเนินการวิเคราะห์ภายในองค์กร เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน หรือ สิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต นำจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมถึงการตั้งรับหรือป้องกันจุดอ่อน เพื่อไม่ให้องค์กรเกิดความสูญเสีย (SWOT หรือ Situation Analysis)
 • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  พิจารณาความสามารถในการแข่งขันในตลาด แนวโน้มในอนาคต 5 ปี เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจและจุดเสี่ยงต่อองค์กร (Environmental Analysis)
 • กำหนดวิสัยทัศน์ หรือ ภาพในอนาคตขององค์กร โดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน(Vision)  เพื่อกำหนดทิศทางขององค์กร
 • วิเคราะห์พันธกิจ หรือ จุดมุ่งหมาย โดยระดมความคิดในลักษณะที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ จัดทำจุดมุ่งหมายขององค์กรในระยะเวลา 5  ปี (Mission Analysis) เพื่อกำหนดเป้าหมายให้แก่องค์กร
 • กำหนดกลยุทธ์ขององค์กร(Strategy Decision)  จัดทำแผนกลยุทธ์(Strategic Planning) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนให้องค์กรบรรลุตามทิศทางที่กำหนด
 • เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำเสนอร่างวิสัยทัศน์ (Vision ) พันธกิจ (Mission)  และ แผนกลยุทธ์องค์กรระยะเวลา 5 ปี
 • กำหนดนโยบาย กิจกรรมสำคัญอย่างเป็นขั้นตอนตามกลยุทธ์ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร พร้อมแจกแจงให้แต่ละฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน (Policy Decision)
 • วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจด้านไฟฟ้าและพลังงานในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาเงื่อนไขของคู่แข่งขันทางธุรกิจ เพื่อที่จะพัฒนาทางด้านธุรกิจ เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ (Feasibility study) ให้แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามความคืบหน้าตามแผนกลยุทธ์องค์กรของแต่ละหน่วยงาน โดยเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและผลของการปฏิบัติงาน และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้องค์กรพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3. มิติของงาน (DIMENSIONS)

A. ด้านการเงิน (Financial) กำไร (ต่อปี) -
ยอดขาย (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (ต่อปี) -
อื่นๆ กำไรจากผลประกอบการของบริษัทกลุ่มโรงไฟฟ้าในแต่ละปีงบประมาณ
B. กำลังการผลิตของหม้อไอน้ำ จำนวนลูกค้าที่ดูแล -
จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ต้องติดต่อประสานงาน - หัวหน้างาน และผู้จัดการของหน่วยงาน BD, FC, FP, PO, EM, TN และ SHEQ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน
C. จำนวนพนักงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา (No. of Staff/Employees Supervised) ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง -
ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไป -
ลูกจ้างชั่วคราว/ผรม.ภายนอก -

4. ความสัมพันธ์ภายในองค์กร (ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS)

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง Strategic Planning Senior Officer

ตำแหน่งงานของท่าน เพื่อนร่วมงานที่ขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชาเดียวกันกับท่าน Risk Management Officer, Insurance Officer

ตำแหน่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อท่าน ไม่มี

5. สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน (WORKING RELATIONSHIPS)

หน่วยงานหรือตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์
ทุกหน่วยงาน
- Finance Control and Planning ( FC )
- Fuel Sourcing and Central Procument ( FP )
- Plant Operation ( PO )
- Engineering & Maintenance ( EM )
- Technology ( TN )
- SHEQ
- Business Development & Strategic Planning ( BD )
เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร ติดตามและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติตามแผนของแต่ละหน่วยงาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (PR) การจัดกิจกรรม
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องแผนกลยุทธ์องค์กร
KPIs เพื่อร่วมกันกำหนด KPIs ของแต่ละหน่วยงาน

6. ลักษณะยาก/ท้าทายในงาน (JOB CHALLENGES)

 • การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรที่สามารถใช้พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ต้องมีความรู้ความเข้าใจในองค์กร และ สภาวะแวดล้อมภายนอกเป็นอย่างดี รวมถึงต้องมีการติดตามสภาพเศรษฐกิจ สิทธิประโยชน์ทางด้านธุรกิจไฟฟ้า และ พลังงานในปัจจุบันอย่างทันท่วงที เพื่อให้องค์กรพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง

7. อำนาจการตัดสินใจ (DECISION MAKING AUTHORITY)

ไม่มี

8. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงาน (JOBHOLDER REQUIREMENTS)

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางด้าน Business Administration, Financial Management หรือ วิศวกรสาขาทั่วไป ประสบการณ์ด้านการวางแผน กลยุทธ์องค์กร อย่างน้อย 2 ปี

• มีความรู้ในด้านธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานในประเทศไทยและ/หรือต่างประเทศ
• มีความรู้ ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและนำมาประยุกต์ในการวาง แผนกลยุทธ์ขององค์กรได้
• มีความรู้ในด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
• มีทักษะการคิดวิเคราะห์และค้นหาข้อมูล และสรุปนำเสนอ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารได้
• มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ดี
• มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
• สามารถใช้ Computer โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น MS office

Business Analysts Officer

คุณสมบัติ:

1. วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE)

ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจและนำเสนอผู้บริหาร เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุน

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (KEY ACCOUNTABILITIES)

 • ศึกษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจพลังงานด้านโรงไฟฟ้าชีวมวล, ถ่านหิน, พลังน้ำ, พลังงานลม, แสงอาทิตย์ และพลังงานจากขยะ รวมถึงธุรกิจด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์แนวทางการตัดสินใจลงทุนธุรกิจใหม่ หรือขยายธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร
 • ติดตามประกาศ/กฎหมาย/สิทธิประโยชน์ ที่ประกาศโดย คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.), สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.), การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ , พลังงาน ทั้งในด้านอุปสงค์/อุปทาน (Demand/Supply), ราคาไฟฟ้าและเชื้อเพลิง, อัตราแลกเปลี่ยน เทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบหรือเป็นโอกาสในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์แนวทางการตัดสินใจลงทุน หรือขยายธุรกิจ รวมทั้งวางแผนกลยุทธ์การลงทุน สำหรับผู้บริหาร
 • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งด้านกฎหมาย เทคนิค การเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการในการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รวบรวมข้อมูลของธุรกิจ บริษัท หรือองค์กร เช่น ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์  วัตถุดิบ กำลังการผลิต การตลาด ที่ตั้งโครงการ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการทำ Due Diligent เพื่อดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำ Mergers & Acquisitions, Joint Venture, Asset Appraisal, Equity Appraisal
 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการเบื้องต้นและจัดทำรายงาน Pre-Feasibility Study เสนอต่อผู้บริหาร  เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนธุรกิจใหม่ หรือขยายธุรกิจ
 • ศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรม, ข้อมูลคู่แข่ง และ Best practice เพื่อกำหนด bench mark
 • สรุปแนวทางในการลงทุน หรือร่วมทุน นำเสนอเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

3. มิติของงาน (DIMENSIONS)

A. ด้านการเงิน (Financial) กำไร (ต่อปี) -
ยอดขาย (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (ต่อปี) -
จำนวนโครงการต่อปี 4 โครงการ
B. กำลังการผลิตของหม้อไอน้ำ จำนวนลูกค้าที่ดูแล -
อื่นๆ -
C. จำนวนพนักงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา (No. of Staff/Employees Supervised) ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง -
ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไป -
ลูกจ้างชั่วคราว/ผรม.ภายนอก -

4. ความสัมพันธ์ภายในองค์กร (ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS)

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง Business Analysts Senior Officer

ตำแหน่งงานของท่าน เพื่อนร่วมงานที่ขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชาเดียวกันกับท่าน Business Financial Analysts Officer

ตำแหน่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อท่าน ไม่มี

5. สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน (WORKING RELATIONSHIPS)

หน่วยงานหรือตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์
Technology (TN), Plant Operation (PO) และ Engineering & Maintenance (EM) ขอการสนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคในส่วนเครื่องจักร และกระบวนการผลิต เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ Model ทางธุรกิจ และความเป็นไปได้ในการลงทุน
Finance Control and Planning (FC) ขอการสนับสนุนข้อมูลทางด้านการเงินวิเคราะห์ Model ทางธุรกิจ และความเป็นไปได้ในการลงทุน
Government Relation Management (GRM) ขอการสนับสนุนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น สกพ. สนพ. กฟผ. เป็นต้น

6. ลักษณะยาก/ท้าทายในงาน (JOB CHALLENGES)

 1. การร่างสมมติฐาน และขอบเขตการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้ครอบคลุมตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. โครงการใหม่ที่ศึกษามีความหลากหลายของธุรกิจทั้งเกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทำให้การตั้งสมมติฐาน และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการมีโอกาสคลาดเคลื่อนสูง
 3. ประเด็น และการตีความทางประกาศของภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งใน และ/หรือต่างประเทศที่ใช้ภาษาท้องถิ่น เป็นภาษาราชการ เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจลงทุนโครงการใหม่ในประเทศนั้น ๆ หรือนำมาเปรียบเทียบเพื่อหาโอกาสในการลงทุน
 4. มีข้อจำกัดในด้านทรัพยากร และเวลาในการจัดทำข้อมูล และยื่นข้อเสนอโครงการกับทางภาครัฐ เช่นการประมูลโครงการโรงไฟฟ้า เนื่องจากภาครัฐออกประกาศกระชั้นชิดกับระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการ และมักจะกำหนดข้อจำกัดของบริษัทที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ซึ่งบริษัทอาจไม่มีความพร้อม

7. อำนาจการตัดสินใจ (DECISION MAKING AUTHORITY)

ไม่มี

8. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงาน (JOBHOLDER REQUIREMENTS)

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ และ/หรือ ปริญญาโท ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ ประสบการณ์ 0-2 ปี หากมีประสบการณ์ด้านพลังงานหรือโรงไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, PowerPoint, และ Excel ขั้นประยุกต์
• ทักษะในการนำเสนอผลงาน การเจรจา การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
• มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ ขยัน รอบคอบ ทำงานเป็นระบบ มีระเบียบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ ความรู้ด้านวิศวกรรม, การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ, การวิเคราะห์งบการเงิน หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน, ความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ

Business Analysts Senior Officer

คุณสมบัติ:

1. วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE)

ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจและนำเสนอผู้บริหาร เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุน

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (KEY ACCOUNTABILITIES)

 • วิเคราะห์โอกาสการลงทุนในธุรกิจพลังงานด้านโรงไฟฟ้าชีวมวล, ถ่านหิน, พลังน้ำ, พลังงานลม, แสงอาทิตย์ และพลังงานจากขยะ รวมถึงธุรกิจด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนธุรกิจใหม่ หรือขยายธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร
 • วิเคราะห์โอกาส/อุปสรรค (Opportunity/Threat) ร่วมกับจุดแข็ง/จุดอ่อน (Strength/Weakness) ของโครงการ (SWOT Analysis) ของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ในการลงทุน หรือขยายธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร
 • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งด้านกฎหมาย เทคนิค การเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการในการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ หรือโครงการด้านพลังงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบข้อมูลของธุรกิจ บริษัท หรือองค์กร เช่น ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์  วัตถุดิบ กำลังการผลิต การตลาด ที่ตั้งโครงการ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการทำ Due Diligent เพื่อดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำ Mergers & Acquisitions, Joint Venture, Asset Appraisal, Equity Appraisal
 • จัดทำรายงาน Pre-Feasibility Study เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการ
 • ศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรม, ข้อมูลคู่แข่ง และ Best practice เพื่อกำหนด bench mark
 • สรุปแนวทางในการลงทุน หรือร่วมทุน นำเสนอเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • พัฒนาองค์ความรู้ด้าน Business Development ของบุคลากรในหน่วยงาน จัดทำฐานข้อมูลสื่อความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจไฟฟ้า/พลังงาน และธุรกิจที่เคยศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงาน และมีระบบการจัดการฐานข้อมูลธุรกิจภายในหน่วยงานที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. มิติของงาน (DIMENSIONS)

A. ด้านการเงิน (Financial) กำไร (ต่อปี) -
ยอดขาย (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (ต่อปี) -
จำนวนโครงการต่อปี 6 โครงการ
B. กำลังการผลิตของหม้อไอน้ำ จำนวนลูกค้าที่ดูแล -
อื่นๆ -
C. จำนวนพนักงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา (No. of Staff/Employees Supervised) ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง 3
ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไป -
ลูกจ้างชั่วคราว/ผรม.ภายนอก -

4. ความสัมพันธ์ภายในองค์กร (ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS)

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง Business Development Manager

ตำแหน่งงานของท่าน เพื่อนร่วมงานที่ขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชาเดียวกันกับท่าน Business Financial Analysts Senior

ตำแหน่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อท่าน Business Analysts Officer

5. สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน (WORKING RELATIONSHIPS)

หน่วยงานหรือตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์
Technology (TN), Plant Operation (PO) และ Engineering & Maintenance (EM) ขอการสนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคในส่วนเครื่องจักร และกระบวนการผลิต เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ Model ทางธุรกิจ และความเป็นไปได้ในการลงทุน
Finance Control and Planning (FC) ขอการสนับสนุนข้อมูลทางด้านการเงินวิเคราะห์ Model ทางธุรกิจ และความเป็นไปได้ในการลงทุน
Government Relation Management (GRM) ขอการสนับสนุนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น สกพ. สนพ. กฟผ. เป็นต้น

6. ลักษณะยาก/ท้าทายในงาน (JOB CHALLENGES)

 1. การร่างสมมติฐาน และขอบเขตการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้ครอบคลุมตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. โครงการใหม่ที่ศึกษามีความหลากหลายของธุรกิจทั้งเกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทำให้การตั้งสมมติฐาน และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการมีโอกาสคลาดเคลื่อนสูง
 3. ประเด็น และการตีความทางประกาศของภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งใน และ/หรือต่างประเทศที่ใช้ภาษาท้องถิ่น เป็นภาษาราชการ เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจลงทุนโครงการใหม่ในประเทศนั้น ๆ หรือนำมาเปรียบเทียบเพื่อหาโอกาสในการลงทุน
 4. มีข้อจำกัดในด้านทรัพยากร และเวลาในการจัดทำข้อมูล และยื่นข้อเสนอโครงการกับทางภาครัฐ เช่นการประมูลโครงการโรงไฟฟ้า เนื่องจากภาครัฐออกประกาศกระชั้นชิดกับระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการ และมักจะกำหนดข้อจำกัดของบริษัทที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ซึ่งบริษัทอาจไม่มีความพร้อม

7. อำนาจการตัดสินใจ (DECISION MAKING AUTHORITY)

ไม่มี

8. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงาน (JOBHOLDER REQUIREMENTS)

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ และ/หรือ ปริญญาโท ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในด้านที่เกี่ยวข้อง

• ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, PowerPoint, และ Excel ขั้นประยุกต์
• ทักษะในการนำเสนอผลงาน การเจรจา การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
• มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ ขยัน รอบคอบ ทำงานเป็นระบบ มีระเบียบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
• มีความรู้ด้านวิศวกรรม, การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ, การวิเคราะห์งบการเงิน หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน, ความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ

Business Financial Analysts Officer

คุณสมบัติ:

1. วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE)

วิเคราะห์และสร้างสมมติฐานทางด้านการเงิน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (KEY ACCOUNTABILITIES)

 • คำนวณอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการพิจารณาความน่าสนใจของโครงการลงทุน
 • ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง, แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย,  ข้อมูล Benchmark ในอุตสาหกรรม, ข้อมูลงบการเงินบริษัทที่จะร่วมทุน และเลือกใช้ Index , Factor , Benchmark และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานนั้น ๆได้ครอบคลุม ครบถ้วน  เพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางธุรกิจสำหรับการลงทุนโครงการใหม่ หรือขยายธุรกิจ
 • วิเคราะห์ข้อมูลการจดทะเบียนของบริษัท, ฐานะการเงิน, ตำแหน่งในอุตสาหกรรม, งบการเงินของบริษัท อัตราส่วนทางการเงิน ตลอดจนการทำ Financial Projection ของธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการหรือ ธุรกิจใหม่
 • จัดทำ Financial Model สำหรับโครงการลงทุนต่าง ๆ เพื่อจำลองผลการดำเนินงานและผลตอบแทนของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำการทดสอบ Sensitivity ของ Factor หลักๆ ที่จะมีผลกระทบต่อผลตอบแทน หรือมีความเสี่ยง ต่อการดำเนินโครงการ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของผลตอบแทนและความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ หรือขยายธุรกิจใหม่
 • ประสานงานกับทีมโครงการ เพื่อจัดทำสมมติฐานการดำเนินงานของโครงการ ทั้งด้านการผลิต การขาย ต้นทุน เงินลงทุน โครงสร้างเงินทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีที่เกี่ยวข้อง อัตราการเติบโตของดัชนีต่าง เป็นต้น
 • รวบรวมข้อมูลแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย, อัตราแลกเปลี่ยน, ราคาถ่านหิน, ราคาน้ำมัน, ราคาก๊าซธรรมชาติ, ราคาเชื้อเพลิงต่าง ๆ ตลอดจน Index ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางธุรกิจสำหรับการลงทุนโครงการใหม่ หรือขยายธุรกิจ

3. มิติของงาน (DIMENSIONS)

A. ด้านการเงิน (Financial) กำไร (ต่อปี) -
ยอดขาย (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (ต่อปี) -
มูลค่าโครงการที่ศึกษา (ต่อปี) 3,000 ล้านบาท
จำนวนโครงการต่อปี 10 โครงการ
B. กำลังการผลิตของหม้อไอน้ำ จำนวนลูกค้าที่ดูแล -
อื่นๆ -
C. จำนวนพนักงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา (No. of Staff/Employees Supervised) ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง 1
ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไป -
ลูกจ้างชั่วคราว/ผรม.ภายนอก -

4. ความสัมพันธ์ภายในองค์กร (ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS)

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง Business Financial Analysts Senior

ตำแหน่งงานของท่าน เพื่อนร่วมงานที่ขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชาเดียวกันกับท่าน Business Analysts Officer

ตำแหน่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อท่าน ไม่มี

5. สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน (WORKING RELATIONSHIPS)

หน่วยงานหรือตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์
Technology (TN), Plant Operation (PO) และ Engineering & Maintenance (EM) ขอการสนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคในส่วนเครื่องจักร และกระบวนการผลิต เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ Model ทางธุรกิจ และความเป็นไปได้ในการลงทุน
Finance Control and Planning (FC) ขอการสนับสนุนข้อมูลทางด้านการเงินวิเคราะห์ Model ทางธุรกิจ และความเป็นไปได้ในการลงทุน
Government Relation Management (GRM) ขอการสนับสนุนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น สกพ. สนพ. กฟผ. เป็นต้น

6. ลักษณะยาก/ท้าทายในงาน (JOB CHALLENGES)

 1. การจัดทำ Financial Model ให้ครอบคลุมตามสมมติฐาน และขอบเขตการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 2. การเลือกใช้ดัชนี และการประเมินอัตราการเติบโตทางธุรกิจ อัตราส่วนเงินกู้และทุน, อัตราดอกเบี้ย, อัตราแลกเปลี่ยน ให้มีความเหมาะกับโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 3. มีข้อจำกัดในด้านทรัพยากร และเวลาในการจัดทำข้อมูล และยื่นข้อเสนอโครงการกับทางภาครัฐ เช่นการประมูลโครงการโรงไฟฟ้า เนื่องจากภาครัฐออกประกาศกระชั้นชิดกับระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการ และมักจะกำหนดข้อจำกัดของบริษัทที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ซึ่งบริษัทอาจไม่มีความพร้อม

7. อำนาจการตัดสินใจ (DECISION MAKING AUTHORITY)

ไม่มี

8. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงาน (JOBHOLDER REQUIREMENTS)

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีและ/หรือ ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร วิศวกรรมศาสตร์ ประสบการณ์ 0-2 ปี

• ความรู้ด้านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์งบการเงิน หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน ความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจเบื้องต้น
• ความรู้เบื้องต้นทางด้านข้อกำหนดทางบัญชี
• ความรู้ด้านการจัดทำ Financial Model, การจัดหาทุน
• ความรู้เบื้องต้นด้านตลาดทุน และการวิเคราะห์หลักทรัพย์
• ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, PowerPoint, และ Excel ขั้นประยุกต์
• ทักษะในการนำเสนอผลงาน การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
• มีความรับผิดชอบ ขยัน ละเอียดรอบคอบ ทำงานเป็นระบบ มีระเบียบ ช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

Business Financial Analysts Senior Officer

คุณสมบัติ:

1. วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE)

วิเคราะห์และสร้างสมมติฐานทางด้านการเงิน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (KEY ACCOUNTABILITIES)

 • ตรวจสอบ / วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการพิจารณาความน่าสนใจของโครงการลงทุน
 • วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง, แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย,  ข้อมูล Benchmark ในอุตสาหกรรม, ข้อมูลงบการเงินบริษัทที่จะร่วมทุน และเลือกใช้ Index , Factor , Benchmark และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานนั้น ๆ ที่มีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • วิเคราะห์ข้อมูลการจดทะเบียนของบริษัท, ฐานะการเงิน, ตำแหน่งในอุตสาหกรรม, งบการเงินของบริษัท อัตราส่วนทางการเงิน ตลอดจนการทำ Financial Projection ของธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบ / ตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ และให้ความเห็นในการปรับปรุงให้กระชับ, ครบถ้วน และเข้าใจง่าย
 • ออกแบบ/ ตรวจสอบ / ปรับปรุงแก้ไข Financial Model สำหรับโครงการลงทุนต่าง ๆ เพื่อจำลองผลการดำเนินงานและผลตอบแทนของโครงการ
 • ตรวจสอบ / แก้ไข / ให้แนวทางเลือก ในการทดสอบ Sensitivity ของ Factor หลักๆ ที่จะมีผลกระทบต่อผลตอบแทน หรือมีความเสี่ยง ต่อการดำเนินโครงการ
 • วางแนวทางการทำงานกับทีมโครงการ เพื่อจัดทำสมมติฐานการดำเนินงานของโครงการ ทั้งด้านการผลิต การขาย ต้นทุน เงินลงทุน โครงสร้างเงินทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีที่เกี่ยวข้อง อัตราการเติบโตของดัชนีต่าง เป็นต้น
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย, อัตราแลกเปลี่ยน, ราคาถ่านหิน, ราคาน้ำมัน, ราคาก๊าซธรรมชาติ, ราคาเชื้อเพลิงต่าง ๆ ตลอดจน Index ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย

3. มิติของงาน (DIMENSIONS)

A. ด้านการเงิน (Financial) กำไร (ต่อปี) -
ยอดขาย (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (ต่อปี) -
มูลค่าโครงการที่ศึกษา (ต่อปี) 3,000 ล้านบาท
จำนวนโครงการต่อปี 10 โครงการ
B. กำลังการผลิตของหม้อไอน้ำ จำนวนลูกค้าที่ดูแล -
อื่นๆ -
C. จำนวนพนักงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา (No. of Staff/Employees Supervised) ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง 1
ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไป -
ลูกจ้างชั่วคราว/ผรม.ภายนอก -

4. ความสัมพันธ์ภายในองค์กร (ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS)

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง Business Development Manager

ตำแหน่งงานของท่าน เพื่อนร่วมงานที่ขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชาเดียวกันกับท่าน Business Analysts Senior Officer

ตำแหน่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อท่าน Business Financial Analysts Office

5. สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน (WORKING RELATIONSHIPS)

หน่วยงานหรือตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์
Technology (TN), Plant Operation (PO) และ Engineering & Maintenance (EM) ขอการสนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคในส่วนเครื่องจักร และกระบวนการผลิต เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ Model ทางธุรกิจ และความเป็นไปได้ในการลงทุน
Finance Control and Planning (FC) ขอการสนับสนุนข้อมูลทางด้านการเงินวิเคราะห์ Model ทางธุรกิจ และความเป็นไปได้ในการลงทุน
Government Relation Management (GRM) ขอการสนับสนุนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น สกพ. สนพ. กฟผ. เป็นต้น

6. ลักษณะยาก/ท้าทายในงาน (JOB CHALLENGES)

 1. การจัดทำ Financial Model มีความท้าทายเนื่องจากการทำ model ครอบคลุมตามสมมติฐาน และขอบเขตการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ให้ครบในทุกๆ ด้าน และการบ่งชี้ให้เห็นถึงความอ่อนไหวของผลตอบแทน เมื่อปัจจัยต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป ต้องใช้ความรู้ และประสบการณ์ ตรงในธุรกิจนั้นๆ และความเข้าใจในเศรษฐกิจมหภาค
 2. การเลือกใช้ดัชนี และการประเมินอัตราการเติบโตทางธุรกิจ อัตราส่วนเงินกู้และทุน, อัตราดอกเบี้ย, อัตราแลกเปลี่ยน ให้มีความเหมาะกับโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 3. มีข้อจำกัดในด้านทรัพยากร และเวลาในการจัดทำข้อมูล และยื่นข้อเสนอโครงการกับทางภาครัฐ เช่นการประมูลโครงการโรงไฟฟ้า เนื่องจากภาครัฐออกประกาศกระชั้นชิดกับระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการ และมักจะกำหนดข้อจำกัดของบริษัทที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ซึ่งบริษัทอาจไม่มีความพร้อม

7. อำนาจการตัดสินใจ (DECISION MAKING AUTHORITY)

-

8. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงาน (JOBHOLDER REQUIREMENTS)

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ
ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือ การเงินการธนาคาร
ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

• ความรู้ด้านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์งบการเงิน หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน ความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจเบื้องต้น
• ความรู้ทางด้านข้อกำหนดทางบัญชี
• ความรู้ด้านการจัดทำ Financial Model
• ความรู้ด้านการจัดหาทุน
• ความรู้ด้านตลาดทุน และการวิเคราะห์หลักทรัพย์
• ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, PowerPoint, และ Excel ขั้นประยุกต์
• ทักษะในการนำเสนอผลงาน การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
• มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ ขยัน ละเอียดรอบคอบ ทำงานเป็นระบบ มีระเบียบ ช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

Business Development Manager

คุณสมบัติ:

1. วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE)

ควบคุมดูแล และวางแผนดำเนินงาน กำหนดขอบเขตงาน วางกลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจให้รอบด้าน อีกทั้งแนะนำแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (KEY ACCOUNTABILITIES)

 • วางแผน กำหนดขอบเขต ในการวิเคราะห์โอกาส/อุปสรรค (Opportunity/Threat) ร่วมกับจุดแข็ง/จุดอ่อน (Strength/Weakness) ในการลงทุนด้านธุรกิจพลังงาน ควบคุมดูแลการศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรม ข้อมูลคู่แข่ง และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งด้านกฎหมาย เทคนิค การเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปแนวทางในการลงทุน ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • กำหนดขอบเขตในการตรวจสอบข้อมูลของธุรกิจ บริษัท หรือองค์กร เช่น ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์  วัตถุดิบ กำลังการผลิต การตลาด ที่ตั้งโครงการ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการทำ Due Diligent เพื่อดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำ Mergers & Acquisitions, Joint Venture, Asset Appraisal, Equity Appraisal
 • วางแผน และกำหนดขอบเขตในการจัดทำรายงาน Pre-Feasibility Study เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการ
 • มอบหมายงานศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรม, ข้อมูลคู่แข่ง และ Best practice เพื่อกำหนด bench mark
 • พิจารณาการสรุปแนวทางในการลงทุน หรือร่วมทุน และนำเสนอเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • วางแผนงานพัฒนาองค์ความรู้ด้าน Business Development ของบุคลากรในหน่วยงาน จัดทำฐานข้อมูลสื่อความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจไฟฟ้า/พลังงาน และธุรกิจที่เคยศึกษาความเป็นไปได้
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการจัดทำสัญญาการขายน้ำ ไฟฟ้า ไอน้ำ ให้กับลูกค้าใหม่
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการยกเลิกการขายน้ำ ไฟฟ้า ไอน้ำ ของลูกค้าที่ประสงค์จะย้ายออกจากสวนอุตสาหกรรม

3. มิติของงาน (DIMENSIONS)

A. ด้านการเงิน (Financial) กำไร (ต่อปี) -
ยอดขาย (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (ต่อปี) -
จำนวนโครงการที่ศึกษาต่อปี 12 โครงการ
B. กำลังการผลิตของหม้อไอน้ำ จำนวนลูกค้าที่ดูแล -
อื่นๆ -
C. จำนวนพนักงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา (No. of Staff/Employees Supervised) ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง 5
ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไป -
ลูกจ้างชั่วคราว/ผรม.ภายนอก -

4. ความสัมพันธ์ภายในองค์กร (ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS)

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง Business Development & Strategic Planning (VP)

ตำแหน่งงานของท่าน เพื่อนร่วมงานที่ขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชาเดียวกันกับท่าน Strategic Planning Manage, Project Development Manager

ตำแหน่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อท่าน Business Financial Analysts Senior, Business Analysts Senior Officer

5. สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน (WORKING RELATIONSHIPS)

หน่วยงานหรือตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์
Technology (TN), Plant Operation (PO) และ Engineering & Maintenance (EM) ขอการสนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคในส่วนเครื่องจักร และกระบวนการผลิต เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ Model ทางธุรกิจ และความเป็นไปได้ในการลงทุน
Finance Control and Planning (FC) ขอการสนับสนุนข้อมูลทางด้านการเงินวิเคราะห์ Model ทางธุรกิจ และความเป็นไปได้ในการลงทุน
Government Relation Management (GRM) ขอการสนับสนุนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น สกพ. สนพ. กฟผ. เป็นต้น

6. ลักษณะยาก/ท้าทายในงาน (JOB CHALLENGES)

 1. การบริหารงาน และวางแผนดำเนินงาน กำหนดขอบเขตงาน วางกลยุทธ เป้าหมาย และตัวชี้วัดทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจให้รอบด้าน อาจมีความคลาดเคลื่อนจากปัจจัยภายนอกได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี เป็นต้น
 2. การกำหนดขอบเขตสมมติฐาน และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้ครอบคลุมปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 3. โครงการใหม่ที่ศึกษามีความหลากหลายของธุรกิจทั้งเกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทำให้การกำหนดขอบเขตสมมติฐาน และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการมีโอกาสคลาดเคลื่อนสูง
 4. ประเด็น และการตีความทางประกาศของภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งใน และ/หรือต่างประเทศที่ใช้ภาษาท้องถิ่น เป็นภาษาราชการ เพื่อนำมาประกอบการวางแผนการลงทุนโครงการใหม่ในประเทศนั้น ๆ
 5. มีข้อจำกัดในด้านทรัพยากร และเวลาในการจัดทำข้อมูล และยื่นข้อเสนอโครงการกับทางภาครัฐ เช่นการประมูลโครงการโรงไฟฟ้า เนื่องจากภาครัฐออกประกาศกระชั้นชิดกับระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการ และมักจะกำหนดข้อจำกัดของบริษัทที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ซึ่งบริษัทอาจไม่มีความพร้อม

7. อำนาจการตัดสินใจ (DECISION MAKING AUTHORITY)

 1. อนุมัติงบประมาณตามกรอบอำนาจ
 2. พิจารณาเลือกโครงการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้
 3. พิจารณาเลือกโครงการที่มีความเป็นไปได้นำเสนอต่อผู้บริหาร
 4. อำนาจในการขออนุมัติปิดโครงการ

8. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงาน (JOBHOLDER REQUIREMENTS)

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ และ/หรือ ปริญญาโท ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ ประสบการณ์ 10 ปี ในด้านที่เกี่ยวข้อง์

• ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, PowerPoint, และ Excel ขั้นประยุกต์
• ทักษะในการนำเสนอผลงาน การเจรจา การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
• มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ ขยัน รอบคอบ ทำงานเป็นระบบ มีระเบียบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
• มีความรู้ด้านวิศวกรรม, การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ, การวิเคราะห์งบการเงิน หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน, ความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ

Automation Technician

คุณสมบัติ:

1. วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE)

ปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและระบบควบคุม ป้องกัน แก้ไข วิเคราะห์ปัญหา สนับสนุน งานวิศวกรรมบำรุงรักษา Preventive Maintenance, Predictive Maintenance, Corrective Maintenance เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อม และมีประสิทธิภาพตามการออกแบบ.

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (KEY ACCOUNTABILITIES)

 • ปฎิบัติงานบำรุงรักษาเชิงวิศวกรรมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance), การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์(Predictive Maintenance) และบำรุงรักษาแก้ไขคืนสภาพ (Corrective Maintenance) เครื่องจักรตามคาบเวลาที่ได้วางแผนไว้เของโรงไฟฟ้า เพื่อทำให้อุปกรณ์สามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงสามารถที่จะลดความเสียหายอันเกิดมาจากอุปกรณ์เสียหาย
 • ดำเนินการจัดทำคู่มือและขั้นตอน ( Work Instruction ) การดำเนินงานวิศวกรรมบำรุงรักษาให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและเป็นมาตราฐานสากล(International Standard) เพื่อที่จะให้หัวหน้าสามารถตรวจสอบความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และได้รับการแก้ไขในกรณีที่เกิดความเข้าใจผิด จนนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และสามารถใช้เป็นเอกสารที่ใช้ในการสอนรุ่นต่อไป
 • ดำเนินงานรายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานในการทำงานให้กับหัวหน้างานสายบังคับบัญชาและจัดทำรายงานวิเคราะห์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมบำรุงรักษา (Engineering)
 • จัดทำรายการวัสดุ(Material lists) ตามความต้องการในงานบำรุงรักษาเพื่อใช้ในการวางแผนงานระยะสั้นและระยะยาว
 • รับผิดชอบงานบำรุงรักษาตามหลักวิศวกรรม/ตรวจรับงาน /คืนอะไหล่ / เครื่องมือ /รวบรวมใบงานบำรุงรักษาของผู้รับเหมา (Contractor) ระหว่างหยุดกระบวนการผลิต บำรุงรักษาประจำปีไตรมาศ ประจำปี และหยุดซ่อมฉุกเฉินเพื่อตรวจสอบการทำการของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามเอกสารรับงานและส่งให้หัวหน้างานตรวจสอบและวางแผนการป้องกันในอนาคตต่อไป และยังเป็นการป้องกันเครื่องมือหรืออุปกรณ์เกิดความเสียหาย
 • สนับสนุนหนัวหน้างานในการจัดเตรียมรายการอะไหล่ เครื่องมือในระหว่างการเดินเครื่องปรกติ (Normal Operation) และระหว่าง หยุด กระบวน การผลิต (During Outage) เพื่อให้สามารถที่จะใช้งานอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Work Procedure) และให้ความเห็นในการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึกและพัฒนาการวิเคราะห์งานเพิ่มเติม
 • ให้คำแนะนำหลักสูตร โปรแกรม การอบรมที่สอดคล้องกับหน้าที่การทำงานและความต้องการ เพื่อที่จะได้เป็นการพัฒนาความสามารถที่จำเป็นในด้านอื่น
 • คิด วิเคราะห์ (Analysis) ในการแก้ปัญหา (Trouble shooting) เกี่ยวกับเครื่องจักร กระบวนการผลิตและดำเนินการ หา แนวทางแก้ไขปัญหาและตระหนักในการปฏิบัติงานการแก้ปัญหาระยะยาว.เพื่อเป็นการฝึกและพัฒนาการวิเคราะห์งานเพิ่มเติม
 • ให้คำแนะนำหัวหน้างานในงานที่เกิดขึ้นและขีดความสามารถในอนาคตและให้คำแนะนำในการคัดเลือกผู้รับเหมาภายนอก (Outsource contractor) โดยทางผู้ปฏิบัติงานจะรายงานการปฏิบัติงาน ความพร้อม การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้รับเหมา เพื่อนำมาใช้ในการประเมินการจ้างต่อไป

3. มิติของงาน (DIMENSIONS)

A. ด้านการเงิน (Financial) กำไร (ต่อปี) -
ยอดขาย (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (ต่อปี) -
อื่นๆ -
B. กำลังการผลิตของหม้อไอน้ำ ผลิตไอน้ำ ( Ton/hr ) 356 Tons/hr
ผลิตไฟฟ้า ( MW ) 25  MW
C. จำนวนพนักงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา (No. of Staff/Employees Supervised) ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง -
ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไป -
ลูกจ้างชั่วคราว/ผรม.ภายนอก -

4. ความสัมพันธ์ภายในองค์กร (ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS)

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง Automation Maintenance Supervisor

ตำแหน่งงานของท่าน เพื่อนร่วมงานที่ขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชาเดียวกันกับท่าน Mechanical Technician, Electrical Technician

ตำแหน่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อท่าน ไม่มี

5. สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน (WORKING RELATIONSHIPS)

หน่วยงานหรือตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์
1.แผนกเดินเครื่อง (Operation department) 1. ติดต่อเพื่อขออนุญาติเข้าปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและดำเนินการทดสอบเครื่องจักร
2.แผนกอาหลั่ย (Material management department) 2. ขอเบิก และ คืน อะไหล่/เครื่องมือ
3.แผนกความปลอดภัย (Safety department) 3. PPE , อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
4.แผนกบุคคล (Human resource department) 4. Time attendance

6. ลักษณะยาก/ท้าทายในงาน (JOB CHALLENGES)

 1. ลักษะณะงานทำงานในที่อับอากาศที่อับอากาศมีความเสี่ยงสูง เกี่ยวกับฝุ่น เสียง ควันงานเชื่อม มีอันตรายเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
 2. กระบวนการผลิตมีความซับซ้อนต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านวิศวกรรมเมาประยุกต์ในการทำงานเนื่องจากเครื่องจักรทำงานภายใต้ ความดันสูง (Super high pressure boiler) และความร้อนสูง (Operation temperature more than 500 ‘C)
 3. มีประเภทของงานที่หลากหลายสามารถพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานให้ดีขึ้น
 4. เทคโนโลยีมีการพัฒนาตลอดเวลา ต้องเรียนรู้พัฒนาตันเองให้ทันกับ เทคโนโลยีใหม่ๆ

7. อำนาจการตัดสินใจ (DECISION MAKING AUTHORITY)

 • การแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่ไม่ส่งผลกระทบกับกระบวนการผลิตหลักตามหลักวิศวกรรม

8. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงาน (JOBHOLDER REQUIREMENTS)

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิ ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องมือวัด หรือที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือช่างและงานบำรุงรักษาด้านไฟฟ้า ,ระบบควบคุมเครื่องมือวัด

Mechanical Technician

คุณสมบัติ:

1. วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE)

ปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษาเครื่องกล ป้องกัน แก้ไข วิเคราะห์ปัญหา สนับสนุน งานวิศวกรรมบำรุงรักษา Preventive Maintenance, Predictive Maintenance, Corrective Maintenance เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อม และมีประสิทธิภาพตามการออกแบบ.

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (KEY ACCOUNTABILITIES)

 • ดำเนินงานบำรุงรักษาเชิงวิศวกรรมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenance), การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ ( Predictive Maintenance)และบำรุงรักษาแก้ไขคืนสภาพ (CorrectiveMaintenance) เครื่องจักรตามคาบเวลาที่ได้วางแผนไว้เของโรงไฟฟ้า เพื่อไม่ให้เครื่องจักรเกิดความเสียหายและส่งกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า
 • ดำเนินการจัดทำคู่มือและขั้นตอน(Work Instruction) การดำเนินงานวิศวกรรมบำรุงรักษาให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและเป็นมาตราฐานสากล(International Standard) เพื่อให้การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นไปตามมาตรฐานหลักวิศวกรรมซึ่งจะส่งผลให้เครื่องจักรไม่เกิดปัญหา Break down ระหว่างเดินเครื่อง
 • จัดทำรายการวัสดุ ( Material lists)  จัดเตรียมรายการอะหลั่ย, เครื่องมือในระหว่างการเดินเครื่องปรกติ (Normal Operation) และระหว่าง หยุด กระบวนการผลิต (During Outage) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนงานระยะสั้นและระยะยาวเพื่อวางแผนการใช้ Spare part ให้เหมาะสมและพร้อมใช้งาน
 • รับผิดชอบงานบำรุงรักษาตามหลักวิศวกรรม/ตรวจรับงาน /คืนอาหลั่ย / เครื่องมือ /รวบรวมใบงานบำรุงรักษาของผู้รับเหมา (Contractor) ระหว่างหยุดกระบวนการผลิต บำรุงรักษาประจำไตรมาส ประจำปี และหยุดซ่อมฉุกเฉินเพื่อให้ซ่อมเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 • ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Work Procedure) และให้ความเห็นในการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องเพื่อให้การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นไปตามมาตรฐานหลักวิศวกรรมซึ่งจะส่งผลให้เครื่องจักรไม่เกิดปัญหา Break down ระหว่างเดินเครื่อง
 • คิด วิเคราะห์ (Analysis) ในการแก้ปัญหา (Trouble shooting) เกี่ยวกับเครื่องจักร กระบวนการผลิตและดำเนินการ หา แนวทางแก้ไข ปัญหาและตระหนักในการปฏิบัติงานการแก้ปัญหาระยะยาว เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรไม่เกิดปัญหา Break down ระหว่างเดินเครื่อง

3. มิติของงาน (DIMENSIONS)

A. ด้านการเงิน (Financial) กำไร (ต่อปี) -
ยอดขาย (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (ต่อปี) -
อื่นๆ -
B. กำลังการผลิตของหม้อไอน้ำ ผลิตไอน้ำ ( Ton/hr ) 964 Tons/hr
ผลิตไฟฟ้า ( MW ) 328  MW
C. จำนวนพนักงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา (No. of Staff/Employees Supervised) ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ไม่มี
ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไป ไม่มี
ลูกจ้างชั่วคราว/ผรม.ภายนอก Contractor

4. ความสัมพันธ์ภายในองค์กร (ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS)

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง Mechanical Maintenance Supervisor

ตำแหน่งงานของท่าน เพื่อนร่วมงานที่ขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชาเดียวกันกับท่าน Electrical Technician, Automation Technician

ตำแหน่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อท่าน ไม่มี

5. สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน (WORKING RELATIONSHIPS)

หน่วยงานหรือตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์
1.แผนกเดินเครื่อง (Operation department) 1. ติดต่อเพื่อขออนุญาติเข้าปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและดำเนินการทดสอบเครื่องจักร
2.แผนกอาหลั่ย (Material management department) 2. ขอเบิก และ คืน อะไหล่ เครื่องมือ
3.แผนกความปลอดภัย (Safety department) 3. PPE
4.แผนกบุคคล (Human resource department) 4. Time attendance

6. ลักษณะยาก/ท้าทายในงาน (JOB CHALLENGES)

 1. ลักษะณะงานทำงานในที่อับอากาศที่อับอากาศมีความเสี่ยงสูง เกี่ยวกับฝุ่น เสียง ควันงานเชื่อม มีอันตรายเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
 2. กระบวนการผลิตมีความซับซ้อนต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านวิศวกรรมเมาประยุกต์ในการทำงานเนื่องจากเเครื่องจักรทำงานภายใต้ ความดันสูง (Super high pressure boiler) และความร้อนสูง (Operation temperature more than 500 ‘C)
 3. มีประเภทของงานที่หลากหลายสามารถพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานให้ดีขึ้น

7. อำนาจการตัดสินใจ (DECISION MAKING AUTHORITY)

 • ตัดสินใจซ่อมหรือแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่ไม่ส่งผลกระทบกับกระบวนการผลิดหลักตามหลักวิศวกรรม

8. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงาน (JOBHOLDER REQUIREMENTS)

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิ ปวส. สาขา เครื่องกล ,ช่างเชื่อม,ช่างยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ขึ้นไป มีความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือช่างและงานบำรุงรักษาด้านเครื่องกล

Electrical Technician

คุณสมบัติ:

1. วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE)

ปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษาไฟฟ้า  ป้องกัน แก้ไข วิเคราะห์ปัญหา สนับสนุน งานวิศวกรรมบำรุงรักษา Preventive Maintenance, Predictive Maintenance, Corrective Maintenance เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อม และมีประสิทธิภาพตามการออกแบบ.

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (KEY ACCOUNTABILITIES)

 • ดำเนินงานบำรุงรักษาเชิงวิศวกรรมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance), การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์(Predictive Maintenance)และบำรุงรักษาแก้ไขคืนสภาพ(CorrectiveMaintenance) เครื่องจักรตามคาบเวลาที่ได้วางแผนไว้เของโรงไฟฟ้า.
 • ดำเนินการจัดทำคู่มือและขั้นตอน(Work Instruction) การดำเนินงานวิศวกรรมบำรุงรักษาให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและเป็นมาตราฐานสากล(International Standard)
 • ดำเนินงานรายงานความคืบหน้าในการทำงานให้กับหัวหน้างานสายบังคับบัญชาและจัดทำรายงานวิเคราะห์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมบำรุงรักษา (Engineering)
 • จัดทำรายการวัสดุ(Materiallists) ตามความต้องการในงานบำรุงรักษาเพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนงานระยะสั้นและระยะยาว
 • รับผิดชอบงานบำรุงรักษาตามหลักวิศวกรรม/ตรวจรับงาน /คืนอะไหล่/ เครื่องมือ /รวบรวมใบงานบำรุงรักษาของผู้รับเหมา (Contractor) ระหว่างหยุดกระบวนการผลิตบำรุงรักษาประจำไตรมาศ ประจำปี และหยุดซ่อมฉุกเฉิน.
 • สนับสนุนหนัวหน้างานในการจัดเตรียมรายการอะไหล่, เครื่องมือในระหว่างการเดินเครื่องปรกติ (Normal Operation) และระหว่างหยุดกระบวนการผลิต (During Outage).
 • ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Work Procedure) และให้ความเห็นในการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำหลักสูตรโปรแกรม การอบรมที่สอดคล้องกับหน้าที่การทำงานและความต้องการ
 • คิด วิเคราะห์ (Analysis) ในการแก้ปัญหา (Trouble shooting) เกี่ยวกับเครื่องจักร กระบวนการผลิตและดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปํญหาและตระหนักในการปฏิบัติงานการแก้ปัญหาระยะยาว.
 • ให้ตำแนะนำหัวหน้างานในงานที่เกิดขึ้นและขีดความสามารถในอนาคตและให้คำแนะนำในการคัดเลือกผู้รับเหมาภายนอก (Out source contractor)

3. มิติของงาน (DIMENSIONS)

A. ด้านการเงิน (Financial) กำไร (ต่อปี) -
ยอดขาย (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (ต่อปี) -
อื่นๆ -
B. กำลังการผลิตของหม้อไอน้ำ ผลิตไอน้ำ ( Ton/hr ) 964 Tons/hr
ผลิตไฟฟ้า ( MW ) 328  MW
C. จำนวนพนักงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา (No. of Staff/Employees Supervised) ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ไม่มี
ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไป ไม่มี
ลูกจ้างชั่วคราว/ผรม.ภายนอก Contractor

4. ความสัมพันธ์ภายในองค์กร (ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS)

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง Electrical Maintenance Supervisor

ตำแหน่งงานของท่าน เพื่อนร่วมงานที่ขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชาเดียวกันกับท่าน Mechanical Technician, Automation Technician

ตำแหน่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อท่าน ไม่มี

5. สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน (WORKING RELATIONSHIPS)

หน่วยงานหรือตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์
1.แผนกเดินเครื่อง (Operation department) 1. ติดต่อเพื่อขออนุญาติเข้าปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและดำเนินการทดสอบเครื่องจักร
2.แผนกอาหลั่ย (Material management department) 2. ขอเบิก และ คืน อาหลั่ย เครื่องมือ
3.แผนกความปลอดภัย (Safety department) 3. PPE
4.แผนกบุคคล (Human resource department) 4. Time attendance

6. ลักษณะยาก/ท้าทายในงาน (JOB CHALLENGES)

 1. ลักษณะงานทำงานในที่อับอากาศที่อับอากาศมีความเสี่ยงสูง เกี่ยวกับฝุ่น เสียง ควันงานเชื่อม มีอันตรายเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
 2. กระบวนการผลิตมีความซับซ้อนต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ในการทำงานเนื่องจากเครื่องจักรทำงานภายใต้ ความดันสูง (Super high pressure boiler) และความร้อนสูง (Operation temperature more than 500 ‘C)
 3. ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ทางด้านเทคนิคของโรงไฟฟ้า ให้สามารถที่จะปฏิบัติงานบำรุงรักษาให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและเกิดความปลอดภัย

7. อำนาจการตัดสินใจ (DECISION MAKING AUTHORITY)

 • การแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่ไม่ส่งผลกระทบกับกระบวนการผลิดหลักตามหลักวิศวกรรม

8. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงาน (JOBHOLDER REQUIREMENTS)

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิ ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง หรือที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือช่างและงานบำรุงรักษาด้านไฟฟ้า

Safety Officer

คุณสมบัติ:

 1. จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สายวิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 2. มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 3. สามารถทำงานในสภาวะที่มีความกดดัน และกล้าตัดสินใจภายใต้ภาวะฉุกเฉินได้ดี
 4. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี

ขอบเขตความรับผิดชอบ:

 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในบริษัทฯ
 2. วิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆและเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อบริษัทฯเพื่อนำไปปฏิบัติทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุง
 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Risk assessment ) ก่อนเริ่มงานและการตรวจสอบความปลอดภัย เช่น การใช้การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) HAZOP เป็นตัน
 4. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 5. กำหนดกฎระเบียบ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และกำกับควบคุมดูแล รวมทั้งตรวจประเมินให้การดำเนินงานสอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัย
 6. กำกับควบคุมและแนะนำให้พนักงานและผู้รับเหมา ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ และคู่มือ เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 7. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
 8. ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) ทั้งมาตรการป้องกันแก้ไข และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะต่อบริษัทฯเพื่อป้องกันการเกิดเหตุไม่ให้เกิดซ้ำอย่างทันท้วงที
 9. รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะ การป้องกันให้เกิดความปลอดภัยเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
 10. กำหนด ชนิดและประเภท ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเสนอแนะ บริษัทฯ ให้จัดหาให้ลูกจ้างสวมใส่ตามความเสี่ยงและลักษณะงาน รวมทั้ง กำหนดมาตรฐานป้ายเตือนอันตราย ,เขตพื้นที่อันตราย เพื่อสื่อสารให้ทั้งลูกจ้าง ผู้รับเหมา และ ผู้เยี่ยมชม ให้ชัดเจน
 11. กำหนด ระเบียบปฏิบัติ การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และแนะนำส่งเสริมทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน มีการฝึกซ้อมทักษะและร่วมประเมินสถานการณ์ขณะตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

สวัสดิการ:

 1. ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 2. เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
 3. เงินโบนัสประจำปี
 4. ปรับผลตอบแทนประจำปี
 5. ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 6. ตรวจสุขภาพประจำปี
 7. เครื่องแบบพนักงาน
 8. เงินช่วยเหลือค่าจัดซื้อ Computer Notebook และ Smart Phone
 9. รถรับส่งพนักงานระหว่างบ้านพักกับที่ทำงาน
 10. การฝึกอบรมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกบริษัท

Legal Officer

คุณสมบัติ:

 1. จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์
 2. มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 3. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี หากมีผลสอบ TOEiC 550 ขึ้นไป (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

ขอบเขตความรับผิดชอบ:

 1. ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดซื้อเชื้อเพลิง ในการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของบุคคล นิติบุคคลที่ประสงค์จะเข้ามาเป็นคู่ค้า คู่สัญญา เพื่อลดประเด็นความเสี่ยงการทำผิดสัญญา หรือความบกพร่องในการปฏิบัติตามสัญญาของคู่ค้า คู่สัญญาที่อาจมีในอนาคต
 2. จัดทำ และพัฒนาร่างสัญญามาตรฐานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ สัญญาซื้อขายถ่านหิน เชื้อเพลิงชีวมวล สัญญาว่าจ้าง สนับสนุนปลูกไม้เชื้อเพลิง สัญญาว่าจ้างเรือขนส่งทางทะเล เพื่อใช้เป็นร่างสัญญาเบื้องต้นแก่ฝ่ายจัดซื้อเชื้อเพลิงในการนำเสนอสัญญากับคู่ค้า/คู่สัญญาก่อนพิจารณาเข้าทำสัญญา
 3. ตรวจสอบเอกสารประกอบการลงนามสัญญา เพื่อให้การลงนามสัญญามีผลผูกพันตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการฟ้องร้อง หรือรักษาสิทธิได้ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท
 4. ให้ความเห็น และข้อแนะนำทางกฎหมาย เพื่อชี้ประเด็นความเสี่ยง พร้อมอธิบายผลในทางกฎหมาย ให้แก่ฝ่ายจัดซื้อเชื้อเพลิง และผู้บริหารได้รับทราบ
 5. ออกหนังสือแจ้งเตือน/บอกเลิกสัญญา กรณีคู่สัญญา คู่ค้ามีการทำผิดสัญญา เพื่อปิดประเด็นความเสี่ยงที่มี รวมถึงรักษาสิทธิในทางกฎหมายให้กับบริษัท
 6. สนับสนุน ข้อมูลทางกฎหมาย เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความภายนอกกรณีการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล หรืออนุญาโตตุลาการ เพื่อประกอบการระงับข้อพิพาท

สวัสดิการ:

 1. ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 2. เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
 3. เงินโบนัสประจำปี
 4. ปรับผลตอบแทนประจำปี
 5. ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
 8. เครื่องแบบพนักงาน
 9. เงินช่วยเหลือค่าจัดซื้อ Computer Notebook และ Smart Phone
 10. รถรับส่งพนักงานระหว่างบ้านพักกับที่ทำงาน
 11. การฝึกอบรมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกบริษัท

Automation Project Engineer

คุณสมบัติ:

1. วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE)

“วางแผน ประเมินราคา ทบทวน ตรวจสอบ ควบคุมงานติดตั้ง และทดสอบระบบ ในงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของงานติดตั้งโครงการ ในเรื่อง แผนงาน งบประมาณ และ คุณภาพ โดยเป็นไปตามนโยบายของบริษัทและมาตรฐานสากล รวมถึงการรวบรวม/จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อส่งมอบให้กับเจ้าของพื้นที่”

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (KEY ACCOUNTABILITIES)

 • ปฏิบัติการจัดเตรียม/จัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการ BOQ ,Scope of work เพื่อใช้ในการประสานงานผู้ขาย/ผู้รับเหมา  ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้างาน
 • ปฏิบัติการประสานงานร่วมกับหน่วยงานวางแผนซ่อมบำรุงเพื่อกำหนดแผนงานโครงการที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนซ่อมบำรุงในภาพรวม
 • ปฏิบัติการตรวจสอบ จำแนกประเภท ผู้ขาย/ผู้รับเหมา เพื่อจะคัดเลือกคุณสมบัติให้ตรงตามประเภทงานและตรงตามขีดความสามารถของผู้ขาย/ผู้รับเหมา และจัดทำ Package ของสินค้า/บริการ เพื่อวางแผนในการจัดซื้อ/จัดจ้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในแง่ ระยะเวลา งบประมาณ คุณภาพ
 • ปฏิบัติการจัดทำ Enquiry และ PR สำหรับการเรียกเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ทบทวน ตรวจสอบ รายละเอียดใน Proposal ที่ผู้ขาย/ผู้รับเหมา เพื่อให้มั่นใจว่ารายละเอียดที่ถูกต้องตามความต้องการ พร้อมจัดทำ Technical comparison และสนับสนุนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนทบทวนตรวจสอบ สัญญาร่วมกับฝ่ายกฏหมายและหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของสัญญา
 • ดูแลการประสานงานหน่วยงาน SHEQ เพื่อนำผู้รับเหมาเข้าอบรมความปลอดภัยและกฎระเบียบของโรงงาน พร้อมประสานงานหน่วยงาน PO เพื่อขออนุญาตเปิด/ปิด Work permit
 • ดูแลตรวจสอบการจัดส่งหรือนำเข้าสินค้าและบริการ มาตรการทางภาษี รวมถึงงานติดตั้ง ก่อสร้างและงานทดสอบระบบ กับผู้ขาย/ผู้รับเหมา เพื่อให้แน่ใจว่า สินค้าและงานจ้างนั้นๆเป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขตามที่ตกลง พร้อมรายงานความคืบหน้าต่อผู้จัดการโครงการเพื่อสื่อสารให้ทราบถึงความคืบหน้าหรือปัญหาที่พบในโครงการ
 • ปฏิบัติการจัดทำ แผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการเพื่อแจ้งให้ฝ่ายบัญชี/การเงินสามารถบริหารการเงินของบริษัทได้ พร้อมติดตาม ตรวจสอบ ใบแจ้งหนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งมอบให้กับฝ่ายบัญชีเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ผู้รับเหมา
 • ปฏิบัติการสร้างและรักษาเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบเอกสารให้ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายปฏิบัติการเดินเครื่องเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงในอนาคต

3. มิติของงาน (DIMENSIONS)

A. ด้านการเงิน (Financial) กำไร (ต่อปี) -
ยอดขาย (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (ต่อปี) 390 ล้าน (งบประมาณโครงการ)
อื่นๆ -
B. ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน(Non-Financial) จำนวนลูกค้าที่ดูแล โรงไฟฟ้า 10 โรง, โรงเอทานอล 2 โรง, Biogas 2 โรง,โรงกรองน้ำ 5 โรง
อื่นๆ -
C. จำนวนพนักงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา (No. of Staff/Employees Supervised) ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ไม่มี
ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไป ไม่มี
ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มี

4. ความสัมพันธ์ภายในองค์กร (ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS)

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงโครงการ

ตำแหน่งงานของท่าน เพื่อนร่วมงานที่ขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชาเดียวกันกับท่าน วิศวกรโครงการ (เครื่องกล), วิศวกรโครงการ (ไฟฟ้า), วิศวกรโครงการ (โยธา), Senior ACAD Operator

ตำแหน่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อท่าน ไม่มี

5. สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน (WORKING RELATIONSHIPS)

หน่วยงานหรือตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์
1. ฝ่ายวางแผนซ่อมบำรุง • เพื่อร่วมวางแผนงานโครงการที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนซ่อมบำรุงในภาพรวม
2. ส่วนงาน SHEQ • เพื่อการดำเนินการเรื่อง work permit สิ่งแวดล้อม ในการก่อสร้างโครงการ
• ร่วมดำเนินการในการจัดทำ Master list เพื่อทำเรื่องสิทธิประโยชน์นำเข้าวัสดุอุปกรณ์ (BOI) ในการลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร
3. ส่วนงานจัดซื้อ/จัดจ้าง • เพื่อทำการทดสอบรับผลงาน หลังจากการติดตั้งก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ
4. ฝ่ายปฏิบัติการเดินเครื่อง (PO) • เพื่อทำการทดสอบการใช้งานของระบบ/สิ่งปลูกสร้าง ก่อนทำการส่งมอบขั้นสุดท้าย
5. ฝ่ายเทคโนโลยี (TN)

• เพื่อรับ Conceptual ไปจัดทำประเมินราคาสำหรับของบประมาณโครงการ
• เพื่อตรวจสอบ ข้อมูลทางเทคนิคและขอบเขตงานใน Proposal ที่ผู้รับเหมานำเสนอมา
• เพื่อร่วมทดสอบการใช้งาน(Test Run) หลังการติดตั้ง/ก่อสร้างเสร็จก่อนส่งมอบให้เจ้าของพื้นที่

6. ผู้รับเหมาภายนอก • เพื่อประสานงานในเรื่อง จัดหา แรงงาน ช่างชำนาญการ เครื่องมือ งานก่อสร้าง ตามปริมาณงานและข้อกำหนดเงื่อนไข รวมถึงการดำเนินการให้ทันเวลา และ มีคุณภาพ
7. ฝ่ายบัญชี/การเงิน • ประสานงานและติดตามการเบิกจ่ายเงินค่างวดงานเพื่อทำการเบิกจ่ายให้ผู้รับเหมา/ผู้ผลิต
8. ฝ่ายกฎหมาย • เพื่อร่วมทบทวน ตรวจสอบ เอกสารสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้างงานโครงการก่อนทำสัญญากับผู้ขาย/ผู้รับเหมา
9. หน่วยงาน Shipping • นำส่ง Shipment Plan ในการวางแผนและเตรียมตัวนำเข้าสินค้า/เครื่องจักร
• ร่วมตรวจสอบ/ทบทวนรายละเอียดสินค้าเพื่อกำหนดพิกัดภาษีในการเสียภาษีนำเข้า

6. ลักษณะยาก/ท้าทายในงาน (JOB CHALLENGES)

 • งานโครงการมีการเปลี่ยนแปลงหลายปัจจัยระหว่างดำเนินงาน เช่น การเปลี่ยนแผนงานของลูกค้าจากแผนเดิม กำหนดการส่งสินค้า อัตราค่าจ้างแรงงาน อัตราแลกเปลี่ยน ความต้องการของเจ้าของโครงการ ขอบเขตงาน ส่งผลให้จำเป็นต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ ปรับแผนงาน วิธีการทำงาน อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของโครงการ
 • งานโครงการมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหลายประการ เช่น ระบบไฟฟ้าเป็นงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง จะผิดพลาดไม่ได้ จึงต้องมีการตรวจสอบ/เลือกเครื่องจักรและควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการติดตั้งระบบไฟฟ้านอกอาคาร รวมถึงปัญหาสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยเช่น ฝนตก ลมพายุ น้ำท่วม ความเสี่ยงเรื่องผู้รับเหมาทิ้งงานดังนั้นวิศวกรไฟฟ้าโครงการต้องมีการติดตามและเตรียมแผนสำรอง เพื่อแก้ปัญหาผู้รับเหมา ละทิ้งงาน จัดหาแรงงานมาเพิ่มเติม ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์อย่างใกล้ชิดให้ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนด/มาตนฐานของระบบ/อุปกรณ์นั้น ๆ เพื่อให้มั่นใจถึงความสำเร็จตามเป้าหมายหลักของโครงการ

7. อำนาจการตัดสินใจ (DECISION MAKING AUTHORITY)

 • การตัดสินใจในจัดจำแนกคุณสมบัติของอุปกรณ์/เครื่องจักรให้ได้ตามมาตรฐาน
 • การตัดสินใจในการสั่งการให้ผู้รับเหมาเข้าทำงาน , หยุดทำงานหรือ เปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงาน เมื่อพบปัญหา/อุปสรรคทางเทคนิคในโครงการ เพื่อควบคุมให้งานโครงการดำเนินการต่อไปได้
 • การตัดสินใจวางแผนงานย่อยให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก
 • การตัดสินใจและนำเสนอนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในงานโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงาน (JOBHOLDER REQUIREMENTS)

Automation project engineer Lv. I

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม หรือสูงกว่า

0-3 ปี

 • มีความรู้พื้นฐานในด้านงานวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
 • มีทักษะในการควบคุมงานติดตั้งระบบเครื่องมือวัด
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน DCS ,PLC
 • รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน ตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและควบคุมงบประมาณที่ได้รับหมาย
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft office และ AutoCAD)
 • สามารถทำงานนอกพื้นที่ และประจำตาม Site งานต่างจังหวัดได้
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

Automation project engineer Lv. II

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม หรือสูงกว่า

3-5 ปี

 • มีความรู้พื้นฐานในด้านงานวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
 • มีทักษะในการควบคุมงานติดตั้งระบบเครื่องมือวัด
 • มีความรู้ทางด้าน PLC และ DCS เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (Toeic score 550)
 • รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน ตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและควบคุมงบประมาณที่ได้รับหมาย
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft office และ AutoCAD)
 • สามารถทำงานนอกพื้นที่ และประจำตาม Site งานต่างจังหวัดได้
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ  และรักงานบริการ
 • สนับสนุนผู้จัดการโครงการในการดำเนินงานของโครงการในภาพรวมและตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมทั้งหมดจะส่งมอบได้ทันตามกำหนดเวลาและงบประมาณที่กำหนดให้

Automation project engineer Lv. III

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม หรือสูงกว่า

5 ปีขึ้นไป

 • มีความรู้พื้นฐานในด้านงานวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
 • มีทักษะในการควบคุมงานติดตั้งระบบเครื่องมือวัด
 • มีความรู้ทางด้าน PLC และ DCS เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (Toeic score 550)
 • รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน ตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและควบคุมงบประมาณที่ได้รับหมาย
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft office และ AutoCAD)
 • สามารถทำงานนอกพื้นที่ และประจำตาม Site งานต่างจังหวัดได้
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ  และรักงานบริการ
 • สนับสนุนผู้จัดการโครงการในการดำเนินงานของโครงการในภาพรวมและตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมทั้งหมดจะส่งมอบได้ทันตามกำหนดเวลาและงบประมาณที่กำหนดให้
 • สามารถเป็นผู้นำให้กับวิศวกรโครงการระดับต่ำกว่า เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีมได้

Electrical Project Engineer

คุณสมบัติ:

1. วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE)

“วางแผน ประเมินราคา ทบทวน ตรวจสอบ ควบคุมงานติดตั้ง และทดสอบระบบ ในงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของงานติดตั้งโครงการ ในเรื่อง แผนงาน งบประมาณ และ คุณภาพ โดยเป็นไปตามนโยบายของบริษัทและมาตรฐานสากล รวมถึงการรวบรวม/จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อส่งมอบให้กับเจ้าของพื้นที่”

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (KEY ACCOUNTABILITIES)

 • ปฏิบัติการจัดเตรียม/จัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการ BOQ ,Scope of work เพื่อใช้ในการประสานงานผู้ขาย/ผู้รับเหมา  ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้างาน
 • ปฏิบัติการประสานงานร่วมกับหน่วยงานวางแผนซ่อมบำรุงเพื่อกำหนดแผนงานโครงการที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนซ่อมบำรุงในภาพรวม
 • ปฏิบัติการตรวจสอบ จำแนกประเภท ผู้ขาย/ผู้รับเหมา เพื่อจะคัดเลือกคุณสมบัติให้ตรงตามประเภทงานและตรงตามขีดความสามารถของผู้ขาย/ผู้รับเหมา และจัดทำ Package ของสินค้า/บริการ เพื่อวางแผนในการจัดซื้อ/จัดจ้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในแง่ ระยะเวลา งบประมาณ คุณภาพ
 • ปฏิบัติการจัดทำ Enquiry และ PR สำหรับการเรียกเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ทบทวน ตรวจสอบ รายละเอียดใน Proposal ที่ผู้ขาย/ผู้รับเหมา เพื่อให้มั่นใจว่ารายละเอียดที่ถูกต้องตามความต้องการ พร้อมจัดทำ Technical comparison และสนับสนุนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนทบทวนตรวจสอบ สัญญาร่วมกับฝ่ายกฏหมายและหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของสัญญา
 • ดูแลการประสานงานหน่วยงาน SHEQ เพื่อนำผู้รับเหมาเข้าอบรมความปลอดภัยและกฎระเบียบของโรงงาน พร้อมประสานงานหน่วยงาน PO เพื่อขออนุญาตเปิด/ปิด Work permit
 • ดูแลตรวจสอบการจัดส่งหรือนำเข้าสินค้าและบริการ มาตรการทางภาษี รวมถึงงานติดตั้ง ก่อสร้างและงานทดสอบระบบ กับผู้ขาย/ผู้รับเหมา เพื่อให้แน่ใจว่า สินค้าและงานจ้างนั้นๆเป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขตามที่ตกลง พร้อมรายงานความคืบหน้าต่อผู้จัดการโครงการเพื่อสื่อสารให้ทราบถึงความคืบหน้าหรือปัญหาที่พบในโครงการ
 • ปฏิบัติการจัดทำ แผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการเพื่อแจ้งให้ฝ่ายบัญชี/การเงินสามารถบริหารการเงินของบริษัทได้ พร้อมติดตาม ตรวจสอบ ใบแจ้งหนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งมอบให้กับฝ่ายบัญชีเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ผู้รับเหมา
 • ปฏิบัติการสร้างและรักษาเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบเอกสารให้ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายปฏิบัติการเดินเครื่องเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงในอนาคต

3. มิติของงาน (DIMENSIONS)

A. ด้านการเงิน (Financial) กำไร (ต่อปี) -
ยอดขาย (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (ต่อปี) 390 ล้าน (งบประมาณโครงการ)
อื่นๆ -
B. ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน(Non-Financial) จำนวนลูกค้าที่ดูแล โรงไฟฟ้า 10 โรง, โรงเอทานอล 2 โรง, Biogas 2 โรง,โรงกรองน้ำ 5 โรง
อื่นๆ -
C. จำนวนพนักงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา (No. of Staff/Employees Supervised) ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง -
ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไป -
ลูกจ้างชั่วคราว -

4. ความสัมพันธ์ภายในองค์กร (ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS)

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงโครงการ

ตำแหน่งงานของท่าน เพื่อนร่วมงานที่ขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชาเดียวกันกับท่าน วิศวกรโครงการ (เครื่องกล), วิศวกรโครงการ (เครื่องมือวัดและควบคุม), วิศวกรโครงการ (โยธา), Senior ACAD Operator

ตำแหน่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อท่าน ไม่มี

5. สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน (WORKING RELATIONSHIPS)

หน่วยงานหรือตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์
1. ฝ่ายวางแผนซ่อมบำรุง • เพื่อร่วมวางแผนงานโครงการที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนซ่อมบำรุงในภาพรวม
2. ส่วนงาน SHEQ • เพื่อการดำเนินการเรื่อง work permit สิ่งแวดล้อม ในการก่อสร้างโครงการ
• ร่วมดำเนินการในการจัดทำ Master list เพื่อทำเรื่องสิทธิประโยชน์นำเข้าวัสดุอุปกรณ์ (BOI) ในการลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร
3. ส่วนงานจัดซื้อ/จัดจ้าง • เพื่อทำการทดสอบรับผลงาน หลังจากการติดตั้งก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ
4. ฝ่ายปฏิบัติการเดินเครื่อง (PO) • เพื่อทำการทดสอบการใช้งานของระบบ/สิ่งปลูกสร้าง ก่อนทำการส่งมอบขั้นสุดท้าย
5. ฝ่ายเทคโนโลยี (TN)

• เพื่อรับ Conceptual ไปจัดทำประเมินราคาสำหรับของบประมาณโครงการ
• เพื่อตรวจสอบ ข้อมูลทางเทคนิคและขอบเขตงานใน Proposal ที่ผู้รับเหมานำเสนอมา
• เพื่อร่วมทดสอบการใช้งาน(Test Run) หลังการติดตั้ง/ก่อสร้างเสร็จก่อนส่งมอบให้เจ้าของพื้นที่

6. ผู้รับเหมาภายนอก • เพื่อประสานงานในเรื่อง จัดหา แรงงาน ช่างชำนาญการ เครื่องมือ งานก่อสร้าง ตามปริมาณงานและข้อกำหนดเงื่อนไข รวมถึงการดำเนินการให้ทันเวลา และ มีคุณภาพ
7. ฝ่ายบัญชี/การเงิน • ประสานงานและติดตามการเบิกจ่ายเงินค่างวดงานเพื่อทำการเบิกจ่ายให้ผู้รับเหมา/ผู้ผลิต
8. ฝ่ายกฎหมาย • เพื่อร่วมทบทวน ตรวจสอบ เอกสารสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้างงานโครงการก่อนทำสัญญากับผู้ขาย/ผู้รับเหมา
9. หน่วยงาน Shipping • นำส่ง Shipment Plan ในการวางแผนและเตรียมตัวนำเข้าสินค้า/เครื่องจักร
• ร่วมตรวจสอบ/ทบทวนรายละเอียดสินค้าเพื่อกำหนดพิกัดภาษีในการเสียภาษีนำเข้า

6. ลักษณะยาก/ท้าทายในงาน (JOB CHALLENGES)

 • งานโครงการมีการเปลี่ยนแปลงหลายปัจจัยระหว่างดำเนินงาน เช่น การเปลี่ยนแผนงานของลูกค้าจากแผนเดิม กำหนดการส่งสินค้า อัตราค่าจ้างแรงงาน อัตราแลกเปลี่ยน ความต้องการของเจ้าของโครงการ ขอบเขตงาน ส่งผลให้จำเป็นต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ ปรับแผนงาน วิธีการทำงาน อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของโครงการ
 • งานโครงการมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหลายประการ เช่น ระบบไฟฟ้าเป็นงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง จะผิดพลาดไม่ได้ จึงต้องมีการตรวจสอบ/เลือกเครื่องจักรและควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการติดตั้งระบบไฟฟ้านอกอาคาร รวมถึงปัญหาสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยเช่น ฝนตก ลมพายุ น้ำท่วม ความเสี่ยงเรื่องผู้รับเหมาทิ้งงานดังนั้นวิศวกรไฟฟ้าโครงการต้องมีการติดตามและเตรียมแผนสำรอง เพื่อแก้ปัญหาผู้รับเหมา ละทิ้งงาน จัดหาแรงงานมาเพิ่มเติม ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์อย่างใกล้ชิดให้ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนด/มาตนฐานของระบบ/อุปกรณ์นั้น ๆ เพื่อให้มั่นใจถึงความสำเร็จตามเป้าหมายหลักของโครงการ

7. อำนาจการตัดสินใจ (DECISION MAKING AUTHORITY)

 • การตัดสินใจในจัดจำแนกคุณสมบัติของอุปกรณ์/เครื่องจักรให้ได้ตามมาตรฐาน
 • การตัดสินใจในการสั่งการให้ผู้รับเหมาเข้าทำงาน , หยุดทำงานหรือ เปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงาน เมื่อพบปัญหา/อุปสรรคทางเทคนิคในโครงการ เพื่อควบคุมให้งานโครงการดำเนินการต่อไปได้
 • การตัดสินใจวางแผนงานย่อยให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก
 • การตัดสินใจและนำเสนอนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในงานโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงาน (JOBHOLDER REQUIREMENTS)

Project Eng. Lv. I

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

0-3 ปี

 • มีความรู้พื้นฐานในด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีทักษะในควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน ตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและควบคุมงบประมาณที่ได้รับหมาย
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel, PowerPoint and Outlook,MS office และ AutoCAD)
 • สามารถทำงานนอกพื้นที่และประจำตาม Site งานต่างจังหวัดได้
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

Project Eng. Lv. II

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

3 ปีขึ้นไป

 • มีความรู้พื้นฐานในด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีทักษะในควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน ตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและควบคุมงบประมาณที่ได้รับหมาย
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel, PowerPoint and Outlook,MS office,MS Project และ AutoCAD)
 • สามารถทำงานนอกพื้นที่และประจำตาม Site งานต่างจังหวัดได้
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ
 • สามารถอ่านและเขียนจดหมายตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษได้
 • สนับสนุนผู้จัดการโครงการในการดำเนินงานของโครงการในภาพรวมและตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมทั้งหมดจะส่งมอบได้ทันตามกำหนดเวลาและงบประมาณที่กำหนดให้

Project Eng. Lv. III

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

5 ปีขึ้นไป

 • มีความรู้พื้นฐานในด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีทักษะในควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน ตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและควบคุมงบประมาณที่ได้รับหมาย
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel, PowerPoint and Outlook,MS office,MS Project และ AutoCAD)
 • สามารถทำงานนอกพื้นที่และประจำตาม Site งานต่างจังหวัดได้
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ
 • สามารถอ่านและเขียนจดหมายตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษได้
 • สนับสนุนผู้จัดการโครงการในการดำเนินงานของโครงการในภาพรวมและตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมทั้งหมดจะส่งมอบได้ทันตามกำหนดเวลาและงบประมาณที่กำหนดให้
 • สามารถเป็นผู้นำให้กับ Project Eng I,II ได้

Mechanical Project Engineer

คุณสมบัติ:

1. วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE)

วางแผนงาน ประเมินราคา จัดเตรียมผู้รับเหมา/วัสดุ ตรวจสอบ ควบคุมงานติดตั้ง และทดสอบระบบ ในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานเสร็จตามระยะเวลาที่วางแผน/ มีค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ และคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร เป็นไปตามข้อกำหนด/มาตรฐาน และการจัดเตรียมเอกสารของงานให้กับเจ้าของพื้นที่/ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสามารถนำไปใช้ในการผลิตและซ่อมบำรุงต่อไป

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (KEY ACCOUNTABILITIES)

 • ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่/เจ้าของงานเพื่อนำมาทบทวนและยืนยันข้อสรุปขอบเขตของโครงการ
 • ปฏิบัติการจัดเตรียม/จัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการ BOQ ,Scope of work ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อใช้ในการประสานงานผู้ขาย/ผู้รับเหมา  ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้างาน
 • ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างเพื่อประเมินราคา ประเมินระยะเวลาการทำงาน
 • ปฏิบัติการประสานงานร่วมกับหน่วยงานวางแผนซ่อมบำรุงเพื่อกำหนดแผนงานโครงการที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนซ่อมบำรุงในภาพรวม
 • ปฏิบัติการตรวจสอบ จำแนกประเภท ผู้ขาย/ผู้รับเหมา เพื่อคัดเลือกคุณสมบัติให้ตรงตามประเภทงานและตรงตามขีดความสามารถของผู้ขาย/ผู้รับเหมา และปฏิบัติการจัดทำ Package ของสินค้า/บริการ เพื่อวางแผนในการจัดซื้อ/จัดจ้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในแง่ ระยะเวลา งบประมาณ คุณภาพ
 • ปฏิบัติการจัดทำ Enquiry และ PR สำหรับการเรียกเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ทบทวน ตรวจสอบ รายละเอียดใน Proposal ที่ผู้ขาย/ผู้รับเหมา เพื่อให้มั่นใจว่ารายละเอียดที่ถูกต้องตามความต้องการ พร้อมปฏิบัติการจัดทำ Technical comparison และดูแลสนับสนุนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนทบทวนตรวจสอบ สัญญาร่วมกับฝ่ายกฏหมายและหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของสัญญา
 • ดูแลการประสานงานหน่วยงาน SHEQ เพื่อนำผู้รับเหมาเข้าอบรมความปลอดภัยและกฎระเบียบของโรงงาน พร้อมประสานงานหน่วยงาน PO เพื่อขออนุญาตเปิด/ปิด Work permit ให้สอดคล้องกับนโยบายหรือข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่
 • ดูแลตรวจสอบการจัดส่งหรือนำเข้าสินค้าและบริการ มาตรการทางภาษี กับผู้ขาย/ผู้รับเหมา เพื่อให้แน่ใจว่า สินค้าและงานจ้างนั้นๆเป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขตามที่ตกลง พร้อมปฏิบัติการรายงานความคืบหน้าต่อผู้จัดการโครงการเพื่อสื่อสารให้ทราบถึงความคืบหน้าหรือปัญหาที่พบในโครงการ
 • ติดตามการทำงาน ประสานงาน ดูแลตรวจสอบงานติดตั้ง และงานทดสอบระบบ ร่วมกับผู้ขาย/ผู้รับเหมา เพื่อให้แน่ใจว่า สินค้าและงานจ้างนั้นๆเป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขตามที่ตกลง พร้อมปฏิบัติการรายงานความคืบหน้าต่อผู้จัดการโครงการเพื่อสื่อสารให้ทราบถึงความคืบหน้าหรือปัญหาที่พบในโครงการ
 • ทำการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อมิให้มีผลกระทบต่องบประมาณและระยะเวลาโครงการและรายงานปัญหาที่พบในโครงการแก่ผู้บังคับบัญชา
 • บริหารความขัดแย้งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระหว่างโครงการเพื่อมุ่งผลสำเร็จของโครงการให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • จัดทำรายงานสถานะโครงการ โดยรวมรวมวิเคราะห์ข้อมูล สรุปแนวโน้มโครงการและให้คำแนะนำจากหน้างาน
 • ปฏิบัติการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการเพื่อแจ้งให้ฝ่ายบัญชี/การเงินสามารถบริหารการเงินของบริษัทได้ พร้อมดูแลติดตาม ตรวจสอบ ใบแจ้งหนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งมอบให้กับฝ่ายบัญชีเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ผู้รับเหมา
 • ติดตาม ตรวจสอบ และจัดทำเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งมอบเอกสารให้ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายปฏิบัติการเดินเครื่องเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงในอนาคต

3. มิติของงาน (DIMENSIONS)

A. ด้านการเงิน (Financial) กำไร (ต่อปี) -
ยอดขาย (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (ต่อปี) 390 ล้าน (งบประมาณโครงการ)
อื่นๆ -
B. ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน(Non-Financial) จำนวนลูกค้าที่ดูแล โรงไฟฟ้า 10 โรง, โรงเอทานอล 2 โรง, Biogas 2 โรง,โรงกรองน้ำ 5 โรง
อื่นๆ -
C. จำนวนพนักงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา (No. of Staff/Employees Supervised) ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง -
ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไป -
ลูกจ้างชั่วคราว -

4. ความสัมพันธ์ภายในองค์กร (ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS)

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงโครงการ

ตำแหน่งงานของท่าน เพื่อนร่วมงานที่ขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชาเดียวกันกับท่าน วิศวกรโครงการ (ไฟฟ้า), วิศวกรโครงการ (เครื่องมือวัดและควบคุม), วิศวกรโครงการ (โยธา), Senior ACAD Operator

ตำแหน่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อท่าน ไม่มี

5. สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน (WORKING RELATIONSHIPS)

หน่วยงานหรือตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์
1. ฝ่ายวางแผนซ่อมบำรุง • เพื่อร่วมวางแผนงานโครงการที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนซ่อมบำรุงในภาพรวม
2. ส่วนงาน SHEQ • เพื่อการดำเนินการเรื่อง work permit สิ่งแวดล้อม ในการก่อสร้างโครงการ
• ร่วมดำเนินการในการจัดทำ Master list เพื่อทำเรื่องสิทธิประโยชน์นำเข้าวัสดุอุปกรณ์ (BOI) ในการลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร
3. ส่วนงานจัดซื้อ/จัดจ้าง • เพื่อทำการทดสอบรับผลงาน หลังจากการติดตั้งก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ
4. ฝ่ายปฏิบัติการเดินเครื่อง (PO) • เพื่อทำการทดสอบการใช้งานของระบบ/สิ่งปลูกสร้าง ก่อนทำการส่งมอบขั้นสุดท้าย
5. ฝ่ายเทคโนโลยี (TN)

• เพื่อรับ Conceptual ไปจัดทำประเมินราคาสำหรับของบประมาณโครงการ
• เพื่อตรวจสอบ ข้อมูลทางเทคนิคและขอบเขตงานใน Proposal ที่ผู้รับเหมานำเสนอมา
• เพื่อร่วมทดสอบการใช้งาน(Test Run) หลังการติดตั้ง/ก่อสร้างเสร็จก่อนส่งมอบให้เจ้าของพื้นที่

6. ผู้รับเหมาภายนอก • เพื่อประสานงานในเรื่อง จัดหา แรงงาน ช่างชำนาญการ เครื่องมือ งานก่อสร้าง ตามปริมาณงานและข้อกำหนดเงื่อนไข รวมถึงการดำเนินการให้ทันเวลา และ มีคุณภาพ
7. ฝ่ายบัญชี/การเงิน • ประสานงานและติดตามการเบิกจ่ายเงินค่างวดงานเพื่อทำการเบิกจ่ายให้ผู้รับเหมา/ผู้ผลิต
8. ฝ่ายกฎหมาย • เพื่อร่วมทบทวน ตรวจสอบ เอกสารสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้างงานโครงการก่อนทำสัญญากับผู้ขาย/ผู้รับเหมา
9. หน่วยงาน Shipping • นำส่ง Shipment Plan ในการวางแผนและเตรียมตัวนำเข้าสินค้า/เครื่องจักร
• ร่วมตรวจสอบ/ทบทวนรายละเอียดสินค้าเพื่อกำหนดพิกัดภาษีในการเสียภาษีนำเข้า

6. ลักษณะยาก/ท้าทายในงาน (JOB CHALLENGES)

 • งานโครงการมีการเปลี่ยนแปลงหลายปัจจัยระหว่างดำเนินงาน เช่น การเปลี่ยนแผนงานของลูกค้าจากแผนเดิม กำหนดการส่งสินค้า อัตราค่าจ้างแรงงาน อัตราแลกเปลี่ยน ความต้องการของเจ้าของโครงการ ขอบเขตงาน ส่งผลให้จำเป็นต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ ปรับแผนงาน วิธีการทำงาน อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของโครงการ
 • งานโครงการมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรอบด้าน เช่น การทำงานกับเครื่องจักรที่มีน้ำหนักมาก ต้องใช้เครน Folk life การทำงานในที่สูง การทำงานในสภาพอากาศไม่อำนวย ดังนั้นวิศวกรเครื่องกล โครงการต้องมีการวางแผนด้านความปลอดภัยในเรื่องการยกของหนัก การทำงานในที่สูง การติดตามและเตรียมแผนสำรอง เพื่อแก้ปัญหาผู้รับเหมา ละทิ้งงาน จัดหาแรงงานมาเพิ่มเติม ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์อย่างใกล้ชิดให้ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนด/มาตนฐานของระบบ/อุปกรณ์นั้น ๆ เพื่อให้มั่นใจถึงความสำเร็จตามเป้าหมายหลักของโครงการ
 • ในแต่ละโครงการจะมีข้อจำกัดและความต้องการที่แตกต่างกันไป ดังนั้นวิศวกรเครื่องกล โครงการ จะเรียนรู้ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในข้อจำกัดหรือความต้องการในแต่ละพื้นที่แต่ละโครงการเพื่อนำข้อมูลไปใช้พร้อมกันกับการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
 • ในแต่ละโครงการจะมีความขัดแย้งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเสมอ และมักจะมีปัญหาเฉพาะหน้าให้แก้ไข ดังนั้นวิศวกรเครื่องกล โครงการ จะต้องมีความรู้หลายหลาย มีไหวพริบ มีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาเพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย

7. อำนาจการตัดสินใจ (DECISION MAKING AUTHORITY)

 • การตัดสินใจในจัดจำแนกคุณสมบัติของอุปกรณ์/เครื่องจักรให้ได้ตามมาตรฐาน
 • การตัดสินใจในการสั่งการให้ผู้รับเหมาเข้าทำงาน , หยุดทำงานหรือ เปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงาน เมื่อพบปัญหา/อุปสรรคทางเทคนิคในโครงการ เพื่อควบคุมให้งานโครงการดำเนินการต่อไปได้
 • การตัดสินใจวางแผนงานย่อยให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก
 • การตัดสินใจและนำเสนอนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในงานโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงาน (JOBHOLDER REQUIREMENTS)

Mechanical engineer level 1

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ หรือ สูงกว่า

ประสบการณ์งานโรงงาน หรือโครงการ 1 ปีขึ้นไปี

- มีความคุ้นเคยกับ งานด้านเทคนิค,มาตรฐานงานวิศวกรรมเครื่องกลและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ในด้านการติดตั้ง ซ่อมบำรุง งานเครื่องกลหรืองานโครงการ
- สามารถประเมินปริมาณงาน กำหนดรายละเอียดงานได้
- มีความรู้และทักษะในการจัดการ/ควบคุมโครงการ
- มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
- วางแผนงานเครื่องกลเบื้องต้นได้ - สามารถทำงานนอกพื้นที่และประจำตาม Site งานต่างจังหวัดได้
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel, PowerPoint and Outlook,MS office และ AutoCAD)

Mechanical engineer level 2

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ หรือ สูงกว่า

ประสบการณ์งานโรงงาน หรือโครงการ 3 ปีขึ้นไปี

- มีความรู้ความเข้าใจ งานด้านเทคนิค,มาตรฐานงานวิศวกรรมเครื่องกลและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดี
- มีความรู้ในด้านการติดตั้ง ซ่อมบำรุง งานเครื่องกลหรืองานโครงการ
- สามารถประเมินปริมาณงาน กำหนดรายละเอียดงานได้ และสามารถวิเคราะห์รวมถึงจำแนกความเหมาะสมของงานแต่ละงานว่าเหมาะกับผู้รับจ้างกลุ่มใด
- มีความรู้และทักษะในการจัดการ/ควบคุมโครงการ และสามารถรวบรวมแนวทางแก้ปัญหา เพื่อเป็นตัวเลือกให้แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจได้
- มีความสามารถในการรายงานอย่างครบถ้วนกระชับและตรงประเด็น
- มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
- วางแผนงานโครงการเพื่อบริหารงานในภาพรวมได้
- สามารถทำงานหลายมิติได้ (Multi task)
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel, PowerPoint and Outlook,MS office และ AutoCAD) และโปรแกรมอื่นๆที่ช่วยในการบริหารโครงการได้ เป็นอย่างดี

Mechanical engineer level 3

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ หรือ สูงกว่า

ประสบการณ์งานโรงงาน หรือโครงการ 5 ปีขึ้นไป

- มีความรู้ความเข้าใจ งานด้านเทคนิค,มาตรฐานงานวิศวกรรมเครื่องกลและมาตรฐานต่างๆ รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดี
- มีความรู้ในด้านการติดตั้ง ซ่อมบำรุง งานเครื่องกลหรืองานโครงการ
- สามารถออกแบบ หรือมีความรู้ในเชิงลึกในงานที่ติดตั้ง หรือ เกี่ยวข้อง
- เรียนรู้และตรวจสอบมาตรฐานและกฏหมายใหม่ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการทำงานของทีมงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- สามารถประเมินปริมาณงาน กำหนดรายละเอียดงานได้ และสามารถวิเคราะห์รวมถึงจำแนกความเหมาะสมของงานแต่ละงานว่าเหมาะกับผู้รับจ้างกลุ่มใด
- มีความรู้และทักษะในการจัดการ/ควบคุมโครงการ และสามารถแนะนำแนวทางแก้ปัญหา วิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพื่อสร้างทางเลือกที่ดีที่สุดในแต่ละด้าน และรายงานแก่ผู้บริหารเพื่อความรวดเร็วในการตัดสินใจ
- มีความสามารถในการรายงานอย่างครบถ้วนกระชับและตรงประเด็น รวมถึงสามารถแนะนำทางเลือก ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารได้
- มีทักษะในการประชุม สื่อสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
- วางแผนงานโครงการเพื่อบริหารงานในภาพรวมได้ และสามารถทำนายปัญหาและวางมาตรการป้องกัน หรือ วางแนวทางสำรองเพื่อการแก้ไขไว้ล่วงหน้าได้
- สามารถทำงานหลายมิติได้ (Multi task)
- สามารถทำงานบนความกดดันสูงได้
- สามารถควบคุมบรรยากาศในการประชุมและจำกัดกรอบการประชุมให้อยู่ในขอบเขตที่ต้องการประชุมได้
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel, PowerPoint and Outlook,MS office และ AutoCAD) และโปรแกรมอื่นๆที่ช่วยในการบริหารโครงการได้ เป็นอย่างดี

Civil Project Engineer

คุณสมบัติ:

1. วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE)

“วางแผน ประเมินราคา ทบทวน ตรวจสอบ และควบคุมงานติดตั้งก่อสร้างงานด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของงานโครงการ ในเรื่อง แผนงาน งบประมาณ และ คุณภาพ โดยเป็นไปตามนโยบายของบริษัทและมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงการรวบรวม/จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อส่งมอบให้กับเจ้าของพื้นที่”

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (KEY ACCOUNTABILITIES)

 • ปฏิบัติการจัดเตรียม/จัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการ BOQ ,Scope of work เพื่อใช้ในการประสานงานผู้ขาย/ผู้รับเหมา  ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้างาน
 • ปฏิบัติการประสานงานร่วมกับหน่วยงานวางแผนซ่อมบำรุงเพื่อกำหนดแผนงานโครงการที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนซ่อมบำรุงในภาพรวม
 • ปฏิบัติการตรวจสอบ จำแนกประเภท ผู้ขาย/ผู้รับเหมา เพื่อคัดเลือกคุณสมบัติให้ตรงตามประเภทงานและตรงตามขีดความสามารถของผู้ขาย/ผู้รับเหมา และปฏิบัติการจัดทำ Package ของสินค้า/บริการ เพื่อวางแผนในการจัดซื้อ/จัดจ้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในแง่ ระยะเวลา งบประมาณ คุณภาพ
 • ปฏิบัติการจัดทำ Enquiry และ PR สำหรับการเรียกเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ทบทวน ตรวจสอบ รายละเอียดใน Proposal ที่ผู้ขาย/ผู้รับเหมา เพื่อให้มั่นใจว่ารายละเอียดที่ถูกต้องตามความต้องการ พร้อมปฏิบัติการจัดทำ Technical comparison และดูแลสนับสนุนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนทบทวนตรวจสอบ สัญญาร่วมกับฝ่ายกฏหมายและหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของสัญญา
 • ดูแลการประสานงานหน่วยงาน SHEQ เพื่อนำผู้รับเหมาเข้าอบรมความปลอดภัยและกฎระเบียบของโรงงาน พร้อมประสานงานหน่วยงาน PO เพื่อขออนุญาตเปิด/ปิด Work permit
 • ดูแลตรวจสอบการจัดส่งหรือนำเข้าสินค้าและบริการ มาตรการทางภาษี รวมถึงงานติดตั้ง ก่อสร้างและงานทดสอบระบบ กับผู้ขาย/ผู้รับเหมา เพื่อให้แน่ใจว่า สินค้าและงานจ้างนั้นๆเป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขตามที่ตกลง พร้อมปฏิบัติการรายงานความคืบหน้าต่อผู้จัดการโครงการเพื่อสื่อสารให้ทราบถึงความคืบหน้าหรือปัญหาที่พบในโครงการ
 • ปฏิบัติการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการเพื่อแจ้งให้ฝ่ายบัญชี/การเงินสามารถบริหารการเงินของบริษัทได้ พร้อมดูแลติดตาม ตรวจสอบ ใบแจ้งหนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งมอบให้กับฝ่ายบัญชีเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ผู้รับเหมา
 • ปฏิบัติการสร้างและรักษาเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบเอกสารให้ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายปฏิบัติการเดินเครื่องเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงในอนาคต

3. มิติของงาน (DIMENSIONS)

A. ด้านการเงิน (Financial) กำไร (ต่อปี) -
ยอดขาย (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (ต่อปี) 390 ล้าน (งบประมาณโครงการ)
อื่นๆ -
B. ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน(Non-Financial) จำนวนลูกค้าที่ดูแล โรงไฟฟ้า 10 โรง, โรงเอทานอล 2 โรง, Biogas 2 โรง,โรงกรองน้ำ 5 โรง
อื่นๆ -
C. จำนวนพนักงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา (No. of Staff/Employees Supervised) ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ไม่มี
ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไป ไม่มี
ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มี

4. ความสัมพันธ์ภายในองค์กร (ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS)

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงโครงการ

ตำแหน่งงานของท่าน เพื่อนร่วมงานที่ขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชาเดียวกันกับท่าน วิศวกรโครงการ (เครื่องกล), วิศวกรโครงการ (เครื่องมือวัดและควบคุม), วิศวกรโครงการ (ไฟฟ้า), Senior ACAD Operator

ตำแหน่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อท่าน ไม่มี

5. สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน (WORKING RELATIONSHIPS)

หน่วยงานหรือตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์
1. ฝ่ายวางแผนซ่อมบำรุง • เพื่อร่วมวางแผนงานโครงการที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนซ่อมบำรุงในภาพรวม
2. ส่วนงาน SHEQ • เพื่อการดำเนินการเรื่อง work permit สิ่งแวดล้อม ในการก่อสร้างโครงการ
• ร่วมดำเนินการในการจัดทำ Master list เพื่อทำเรื่องสิทธิประโยชน์นำเข้าวัสดุอุปกรณ์ (BOI) ในการลดหย่อนอากรขาเข้า
3. ส่วนงานจัดซื้อ/จัดจ้าง • เพื่อทำการทดสอบรับผลงาน หลังจากการติดตั้งก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จี
4. ฝ่ายปฏิบัติการเดินเครื่อง (PO) • เพื่อทำการทดสอบการใช้งานของระบบ/สิ่งปลูกสร้าง ก่อนทำการส่งมอบขั้นสุดท้าย
5. ฝ่ายเทคโนโลยี (TN)

• เพื่อรับ Conceptual ไปจัดทำประเมินราคาสำหรับของบประมาณโครงการ
• เพื่อตรวจสอบ ข้อมูลทางเทคนิคและขอบเขตงานใน Proposal ที่ผู้รับเหมานำเสนอมา
• เพื่อร่วมทดสอบการใช้งาน(Test Run) หลังการติดตั้ง/ก่อสร้างเสร็จก่อนส่งมอบให้เจ้าของพื้นที่

6. ผู้รับเหมาภายนอก • เพื่อประสานงานในเรื่อง จัดหา แรงงาน ช่างชำนาญการ เครื่องมือ งานก่อสร้าง ตามปริมาณงานและข้อกำหนดเงื่อนไข รวมถึงการดำเนินการให้ทันเวลา และ มีคุณภาพ
7. ฝ่ายบัญชี/การเงิน • ประสานงานและติดตามการเบิกจ่ายเงินค่างวดงานเพื่อทำการเบิกจ่ายให้ผู้รับเหมา/ผู้ผลิต
8. ฝ่ายกฎหมาย • เพื่อร่วมทบทวน ตรวจสอบ เอกสารสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้างงานโครงการก่อนทำสัญญากับผู้ขาย/ผู้รับเหมา
9. หน่วยงาน Shipping • นำส่ง Shipment Plan ในการวางแผนและเตรียมตัวนำเข้าสินค้า/เครื่องจักร
• ร่วมตรวจสอบ/ทบทวนรายละเอียดสินค้าเพื่อกำหนดพิกัดภาษีในการเสียภาษีนำเข้า

6. ลักษณะยาก/ท้าทายในงาน (JOB CHALLENGES)

 • งานโครงการมีการเปลี่ยนแปลงหลายปัจจัยระหว่างดำเนินงาน เช่น การเปลี่ยนแผนงานของลูกค้าจากแผนเดิม กำหนดการส่งสินค้า อัตราค่าจ้างแรงงาน อัตราแลกเปลี่ยน ความต้องการของเจ้าของโครงการ ขอบเขตงาน ส่งผลให้จำเป็นต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ ปรับแผนงาน วิธีการทำงาน อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของโครงการ
 • งานติดตั้งก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธามักเป็นการทำงานหนักยาวนานต่อเนื่อง ขึ้นกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  เกี่ยวข้องกับการกำกับควบคุมแรงงานและฝ่ายต่างๆมากมาย เช่น การเทคอนกรีตโครงสร้างที่ต้องใช้แรงงานและทรัพยากรในกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวข้องกับแรงงาน supplier คอนกรีตผสมเสร็จ ฝ่ายความปลอดภัยโรงงาน ซึ่งต้องประสานให้ทำงานสอดคล้องต่อเนื่องกันทุกฝ่าย ไม่มีหยุดกลางคัน บ่อยครั้งต้องทำงานกลางคืน วันหยุด และสู้กับสภาพดินฟ้าอากาศและเหตุขัดข้องอุปสรรคหน้างานต่างๆ ดังนั้นวิศวกรโยธาโครงการจึงต้องมีทักษะในการสื่อสารและเจรจาที่ดี มีจิตวิทยาในการบริหารคน และประสานผลประโยชน์ในภาพรวม และต้องมีแผนสำรองและมาตรการรองรับที่ได้คิดวิเคราะห์และเตรียมการไว้ล่วงหน้า กอปรกับทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อเอาชนะอุปสรรคและให้งานโครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

7. อำนาจการตัดสินใจ (DECISION MAKING AUTHORITY)

 • กำหนดหรือเสนอแนะวิธีการจัดการเพื่อแก้ปัญหา/อุปสรรคทางเทคนิคที่พบในงานโครงการ โดยอ้างอิงโดยอ้างอิงข้อกำหนดมาตรฐานงานโครงการหรือมาตรฐานสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการต่อไปได้ตามกรอบงบประมาณ/เวลา ที่กำหนด
 • การควบคุมงานก่อสร้างและตัดสินใจการใช้เกณฑ์คุณภาพที่เหมาะสมในการตรวจรับงาน
 • การตัดสินใจวางแผนงานย่อยให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก
 • การตัดสินใจและนำเสนอนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในงานโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงาน (JOBHOLDER REQUIREMENTS)

 civil project engineer level 1

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

มีประสบการณ์ 0-5 ปี

 • มีทักษะในควบคุมงานก่อสร้างของโครงการออกแบบโครงสร้างอย่างง่ายได้
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ สื่อสารได้ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel, PowerPoint and Outlook,MS office และ AutoCAD) หรือโปรแกรมช่วยออกแบบ/ร่างแบบอื่นๆ
 • สามารถทำงานนอกพื้นที่และประจำตาม Site งานต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้ในเรื่องมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถถอดปริมาณงาน ประเมินราคา  กำหนดขั้นตอนการทำงานได้
 • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ ในงานที่ได้รับมอบหมาย

civil project engineer level 2

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

มีประสบการณ์ มากกว่า  5 ปี

 • มีทักษะในผสาน ( combine ) รวมงานย่อยๆให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันได้
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีทักษะในการเขียนรายงานหรือจดหมายเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( MS project และโปรแกรมด้านวางแผน รวมถึงการวิเคราะห์ได้ )
 • สามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานและภายนอกองค์กรและหน่วยงานราชการได้
 • มีความรู้ในเรื่องมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
 • สามารถวิเคราะห์และประเมินปริมาณงาน รวมทั้งสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ด้วย
 • สามารถวางแผนงานโครงการ และควบคุมค่าใช้จ่าย ได้
 • สามารถวิเคราะห์และให้คำแนะนำแก่ทีมงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆตามมาตรฐานได้
 • สามารถจัดสรรและแจกจ่ายงานให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละคนได้
 • สามารถเป็นผู้นำการประชุมภายในองค์กร เพื่อวางเป้าหมาย และแก้ปัญหาในการทำงานได้ดี
 • สามารถสรุปประเดน สาระสำคัญ ปัญหา พร้อมแนวทางแก้ไข รายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้ดี

Plant Engineer

คุณสมบัติ:

1. วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE)

ควบคุม ติดตาม การเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของบริษัท

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (KEY ACCOUNTABILITIES)

 • ติดตามและวิเคราะห์ปัญหา/ความผิดปกติ ในการเดินเครื่องประจำวัน เพื่อให้สามารถเดินเครื่องได้ตามเป้าหมาย (Budget) และลดความเสี่ยงในการหยุดฉุกเฉิน (Break down) เนื่องจากเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตมีปัญหา
 • ติดตามและควบคุมต้นทุนต่างๆของหน่วยงานให้อยู่ในเป้าหมายที่กำหนด เช่น ไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำอุตสาหกรรม และสารเคมี และทำเอกสารสรุปต้นทุนของหน่วยงานประจำเดือน รวมทั้งหาแนวทางในการลดต้นทุนต่างๆ โดยไม่กระทบกับผลผลิต
 • ติดตามกำลังการผลิต (Production) และประสิทธิภาพ (Performance)  ของหน่วยงานประจำวัน บันทึกสาเหตุ/ปัญหาที่เดินเครื่องไม่ได้ตามเป้าหมาย (Budget) วิเคราะห์หาแนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ปรับปรุง  เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำและสามารถเดินกำลังการผลิต (%OF) ได้สูงสุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม และจัดทำเป็นเอกสารสรุปผลการเดินเครื่องและประสิทธิภาพการเดินเครื่องประจำเดือน
 • จัดทำ/ปรับปรุง เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction ) ของกระบวนการต่างๆในหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องสอดคล้องกับระบบ ISO9000,14000 และ TIS18000 โดยการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆของหน่วยงาน ต้องมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งต้องควบคุมและติดตามให้พนักงานปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ทุกคนและทุกกรณี
 • กำหนดแผนงานที่พนักงานแต่ละกะต้องปฏิบัติในแต่ละวัน (Routine Job) และติดตามให้พนักงานแต่ละกะปฏิบัติให้ครบถ้วน โดยงานในแผนงานที่กำหนดนั้นเป็นงานที่จะยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร และลดความเสี่ยงในการลดกำลังการผลิตเนื่องจากกระบวนการผลิตมีปัญหา ( Operation loss) เช่น การสลับปั๊ม การทำ water boiling เป็นต้น
 • ควบคุมดูแลการแจ้งงานซ่อมของพนักงานในหน่วยงาน Operation  และติดตามแผนการซ่อมของหน่วยงาน Maintenance เป็นประจำ เพื่อป้องกันการตกหล่นของงานซ่อม และเพื่อให้การวางแผนงานซ่อมของหน่วยงาน Maintenance สอดคล้องกับความเร่งด่วน (Priority/ลักษณะความเสียหาย) ของเครื่องจักร ป้องกันการหยุดฉุกเฉินเนื่องจากเครื่องจักรมีปัญหา และเพิ่มความพร้อมของเครื่องจักร (%AF)
 • ควบคุมและดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหน้างานอย่างสม่ำเสมอ หากมีจุดใดที่เสื่อมสภาพหรืออาจส่งผลอันตรายต่อเครื่องจักร/พนักงาน ให้ดำเนินการปรับปรุง (Renovate) และแก้ไข
 • ติดตามแผนการเดินเครื่องของหน่วยงานข้างเคียง คือ Fiber line Plant ,Recaustic and Lime kiln Plant ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิตเชื้อเพลิงและนำผลผลิตจากหน่วยงานไปเป็นวัตถุดิบ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในการลดกำลังการผลิตเนื่องจากปริมาณเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ และความเสี่ยงในการทำให้หน่วยงานอื่นลดกำลังการผลิตเนื่องจากมีพื้นที่ในการจัดเก็บเชื้อเพลิง (Black liquor) ไม่เพียงพอ ติดตามคุณภาพของผลผลิตของหน่วยงานข้างเคียง (Fiber line Plant ,Recaustic and Lime kiln Plant,water treatment Plant) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเดินเครื่องของหน่วยงาน

3. มิติของงาน (DIMENSIONS)

A. ด้านการเงิน (Financial) Ebida PP 2 6
Ebida PP 3A,PP3B 15
Ebida PP 5A,5B 29
EbidaPP 11A,11B 34
Ebida PP 7,PP 8 167
Ebida PP 9 58
B. ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน(Non-Financial) คุณภาพ -
อื่นๆ -
C. จำนวนพนักงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา (No. of Staff/Employees Supervised) ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง 0
ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไป 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0

4. ความสัมพันธ์ภายในองค์กร (ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS)

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง Power Plant Manager

ตำแหน่งงานของท่าน เพื่อนร่วมงานที่ขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชาเดียวกันกับท่าน Fuel Schedulingr

ตำแหน่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อท่าน N/A

5. สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน (WORKING RELATIONSHIPS)

หน่วยงานหรือตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์
Fiber Line Plant Plant (เฉพาะ PP11A,B PP5A,B) ติดตามแผนการเดินเครื่อง คุณภาพผลผลิตที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการเดินเครื่องของหน่วยงาน
Recaustic And Lime Kiln Plant (เฉพาะ PP11A,B PP5A,B) ติดตามแผนการเดินเครื่อง คุณภาพผลผลิตที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการเดินเครื่องของหน่วยงาน
SHEQ ปรับปรุง/จัดทำเอกสาร ให้หน่วยงาน SHEQ เป็นผู้รวบรวม,ให้ความร่วมมือการตรวจตอดตาม(Audit) หน่วยงานตามแผนการตรวจติดตามประจำปี
Technology team แจ้งปัญหาและให้ข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการผลิต,เดินกำลังการผลิตให้ได้ตามแผน
Maintenance team ติดตามความคืบหน้างานซ่อมบำรุงและแผนงานซ่อมบำรุงประจำวัน/เดือน/ปี
พนักงานทำความสะอาด (QS) ติดตามและควบคุมการทำงานประจำวันให้เป็นไปตามแผน

6. ลักษณะยาก/ท้าทายในงาน (JOB CHALLENGES)

ในการควบคุมและติดตามการเดินเครื่องให้ได้กำลังการผลิตและประสิทธิภาพสูงสุด ต้องอาศัยการติดตามเป็นประจำต่อเนื่อง และต้องมีความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีต่างๆของหน่อยงานอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง และนำไปหาแนวทางในการป้องกัน/แก้ไข เป็นลำดับถัดไป หากติดตามการเดินเครื่องเพียงระยะสั้นๆ หรือรู้หลักหลักการของหน่วยงานเพียงคร่าวๆ จะส่งผลให้เกิดการวิเคราะห์การตัดสินใจที่ผิดพลาด สื่อสารต่อหัวหน้างานอย่างไม่ถูกต้อง จนเกิดการปรับเปลี่ยน Condition ที่ผิดพลาด ส่งผลเสียต่อเครื่องจักร กำลังการผลิตลดลง เกิดการหยุดซ่อมบำรุงฉุกเฉิน อีกทั้งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วย

การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน (Work Instruction) เพื่อให้ทุกคนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน อาจขัด/ไม่ตรง กับวิธีการปฏิบัติที่พนักงานปฏิบัติในปัจจุบัน ดังนั้นในการปรับเปลี่ยนต้องมีการศึกษาข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบ ของการปฏิบัติทั้งสองแบบ หาจุดที่เหมาะสม สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน (ISO) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และในการประกาศใช้ต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนและมีการลงชื่อรับทราบร่วมกัน

7. อำนาจการตัดสินใจ (DECISION MAKING AUTHORITY)

สามารถดำเนินการได้ตามคู่มือการเดินเครื่องหรือตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง

8. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงาน (JOBHOLDER REQUIREMENTS)

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเคมี/ไฟฟ้า/เครื่องกล
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ - มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน (Communication Skill)
- สามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบ

Predictive Maintenance & Design change Engineer

คุณสมบัติ:

1. วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE)

จัดทำวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์จัดลำดับความสำคัญของเครื่องจักร กำหนดตัวแปรในการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรรวมทั้งติดตามและประเมินสมรรถนะเครื่องจักรติดตามประเมินและปรับปรุงแผนการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ปรับปรุงกลยุทธ์การบำรุงรักษา วางแผนการบำรุงรักษาระยะยาว บริหารอะไหล่ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งให้การสนับสนุนงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูง ลดความเสี่ยงการหยุดซ่อมบำรุงนอกแผนและการลดกำลังการผลิตรวมทั้งมีกลยุทธ์การบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กร

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (KEY ACCOUNTABILITIES)

 • ดำเนินการรวบรวมแบบ ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ และผลการทดสอบของเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยทำการจัดส่งเข้าระบบส่วนกลาง เพื่อเป็นข้อมูลในทางวิศวกรรม ให้กับฝ่ายอื่น ๆ เช่น ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น
 • วิเคราะห์ผลการทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อที่จะสามารถคาดการณ์อะไหล่ในการซ่อมบำรุงได้ถูกต้อง  เพื่อให้ทางแผนกวางแผนงาน  แผนกงานซ่อมบำรุง และแผนกจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดำเนินการต่อไปตามโปรแกรมการบำรุงรักษา
 • ดำเนินการจัดหาอะไหล่หรือเทคโนโลยีอื่นมาทดแทน สำหรับอะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ล้าสมัยหรือยกเลิกการผลิตไปแล้ว เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายทางการผลิตและการหยุดซ่อมนอกแผนงาน เมื่อเกิดชำรุด เสียหาย ทำให้ไม่สามารถหามาทดแทนได้ทันท่วงที
 • จัดทำแผนงานและวิธีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามคู่มือการใช้งาน  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้โรงงานเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • ดำเนินการวิเคราะห์ ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรที่เกิดปัญหา เพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • จัดลำดับความสำคัญของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อได้จัดความสำคัญในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง
 • มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามนโยบายของบริษัท

3. มิติของงาน (DIMENSIONS)

A. ด้านการเงิน (Financial) กำไร (ต่อปี) -
ยอดขาย (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ต่อปี) -
ค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (ต่อปี) -
รักษาเงื่อนไขทางการเงิน -
B. ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน(Non-Financial) จำนวนลูกค้าที่ดูแล โรงไฟฟ้า 10 โรง
อื่นๆ -
C. จำนวนพนักงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา (No. of Staff/Employees Supervised) ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง -
ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไป -
ลูกจ้างชั่วคราว -

4. ความสัมพันธ์ภายในองค์กร (ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS)

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง Predictive Maintenance Manager

ตำแหน่งงานของท่าน เพื่อนร่วมงานที่ขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชาเดียวกันกับท่าน Predictive Maintenance Engineer

ตำแหน่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อท่าน N/A

5. สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน (WORKING RELATIONSHIPS)

หน่วยงานหรือตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์
ฝ่ายปฏิบัติการเดินเครื่อง ให้การสนับสนุนด้านวิศวกรรม วิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายของอุปกรณ์/เครื่องจักร หรือ อุบัติเหตุ
ฝ่ายบริหารซ่อมบำรุง ให้การสนับสนุนด้านวิศวกรรม ควบคุมดูแลตรวจสอบและวางแผน กำหนดวิธีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องจักร
ฝ่ายบริหารอะไหล่คงคลัง เพื่อร่วมตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรที่เป็นตัวที่สำคัญ (Critical spare) เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรได้คุณภาพตามที่ได้กำหนด
ฝ่ายจัดซื้อ/จัดจ้าง ทำการสนับสนุนเรื่องรายละเอียดและคุณลักษณะที่สำคัญของเครื่องจักร เพื่อประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ฝ่ายโครงการ ให้การสนับสนุนด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

6. ลักษณะยาก/ท้าทายในงาน (JOB CHALLENGES)

 • ในการจัดลำดับความสำคัญและการซ่อมบำรุงรักษาของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำเป็นต้องมีความเข้าใจในหลักการทำงาน ความจำเป็นในการใช้งาน ข้อมูลและคู่มือการบำรุงรักษาของเครื่องจักรและอุปกรณ์นั้น ๆ เพื่อนำมาจัดทำการซ่อมบำรุงรักษา และบางส่วนเครื่องจักรเก่า ไม่สามารถหาข้อมูลเดิมได้ หรืออะไหล่บางรายการ ล้าสมัยไม่ทำการผลิตแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องหาเทคโนโลยีใหม่ หรือหาอะไหล่ชนิดอื่นมาทำการทดแทน

7. อำนาจการตัดสินใจ (DECISION MAKING AUTHORITY)

 • ตัดสินใจกำหนด ความเสี่ยงและ ความสำคัญ ของเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • ตัดสินใจกำหนดวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • ตัดสินใจกำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสียหายของเครื่องจักร/อุปกรณ์ รวมทั้งกำหนดวิธีการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์
 • ตัดสินใจกำหนดการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อพบว่า ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักรและอุปกรณ์

8. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงาน (JOBHOLDER REQUIREMENTS)

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
PDM Engineer Level 1
ระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือ
สาขาเครื่องมือวัดและระบบควบคุม หรือ
สาขาเครื่องกล
0-4 ปี • ความสามารถ : สื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้ดี และ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้
• ทักษะ : ทำงานเป็นทีม สามารถทำงานรับแรงกดดันได้, ควบคุมอารมณ์ได้ดี
• คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบในการทำงาน , ใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้ดี
PDM Engineer Level 2
ระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาเครื่องมือวัดและระบบควบคุม หรือ สาขาเครื่องกล
งานซ่อมบำรุง งานวิศวกรรม งานออกแบบ งานโครงการ หรือ งานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ประสบการณ์ ...4....ปีขึ้นไป • ความสามารถ : สื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้ดี และ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้
• ทักษะ : ทำงานเป็นทีม สามารถทำงานรับแรงกดดันได้, ควบคุมอารมณ์ได้ดี
• คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบในการทำงาน , ใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้ดี
• สามารถนำความรู้ทางวิศวกรรมมา ประยุกต์ใช้ในงาน
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
• สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้
• หมั่นค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้เพื่อนำมาใช้ในงาน

HRBP Officer (Employee Relation & Welfare Officer)

คุณสมบัติ:

 1. จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 3. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 4. มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
 5. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี

ขอบเขตความรับผิดชอบ:

 1. จัดทำข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายสวัสดิการทุกประเภท เพื่อใช้ประกอบการจัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงาน
 2. จัดทำเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายทุกประเภทด้านสวัสดิการพนักงานส่งให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้ทำจ่าย
 3. เบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ เช่น Sim Card คูปองน้ำมัน ชุดพนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน บัตรพนักงานโทรศัพท์  เป็นต้น  เพื่อจัดสรรให้กับพนักงานตามกำหนดเวลา 
 4. จัดเก็บข้อมูลและควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายสวัสดิการของพนักงานรายบุคคล เพื่อเก็บบันทึกเป็นฐานและสามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้
 5. ส่งเอกสารเบิกประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนของพนักงาน เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประโยชน์ทดแทน
 6. ช่วยสนับสนุนและจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัท

สวัสดิการ:

 1. ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 2. เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
 3. เงินโบนัสประจำปี
 4. ปรับผลตอบแทนประจำปี
 5. ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 6. ตรวจสุขภาพประจำปี
 7. เครื่องแบบพนักงาน
 8. เงินช่วยเหลือค่าจัดซื้อ Computer Notebook และ Smart Phone
 9. รถรับส่งพนักงานระหว่างบ้านพักกับที่ทำงาน
 10. การฝึกอบรมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกบริษัท

Financial Officer

คุณสมบัติ:

1. วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE)

วิเคราะห์ จัดทำ เสนอรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ผ่านมา และแนวโน้มในปัจจุบันในตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง อีกทั้งเสนอทางเลือกหรือคำแนะนำที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการกำกับดูแลองค์กร หรือกำหนดนโยบายในการทำงาน หรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งใช้ข้อมูลในการนำเสนอข้อมูล/รายงานต่อบุคคลภายนอกได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเป็นประโยชน์ในการลงทุนต่อไปในอนาคต

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (KEY ACCOUNTABILITIES)

 • จัดทำสรุปวิเคราะห์แนวโน้มในปัจจุบันและที่ผ่านมาในตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญรวมถึงทุกพื้นที่ของรายได้ค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายทุน  เพื่อใช้ประเมินหรือคาดการณ์ในการจัดทำข้อมูลของที่มาของรายได้และค่าใช้จ่ายต่อไปในอนาคต
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุของดัชนีตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่มีความแปรปรวน  อีกทั้งต้องจัดทำทดสอบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัท และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อการป้องกันหรือลดความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกำกับ ดูแล บริหารจัดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของงบประมาณการพยากรณ์ทางการเงินแผนปฏิบัติการ
 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินประจำรายเดือนหรือรายไตรมาส เพื่อให้เห็นแนวโน้มการเงินของบริษัทและเป็นประโยชน์ในการลงทุน เป็นต้น
 • วิเคราะห์เปรียบเทียบผลประกอบการของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็นประโยชน์นำมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เสนอผู้บังคับบัญชา

3. มิติของงาน (DIMENSIONS)

A. ด้านการเงิน (Financial) กำไร (ต่อปี) 1,517 ล้านบาท
ยอดขาย (ต่อปี) 7,060 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ต่อปี) 5,623 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (ต่อปี) 325 ล้านบาท
รักษาเงื่อนไขทางการเงิน -
B. ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน(Non-Financial) จำนวนลูกค้าที่ดูแล -
อื่นๆ -
C. จำนวนพนักงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา (No. of Staff/Employees Supervised) ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง -
ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไป -
ลูกจ้างชั่วคราว -

4. ความสัมพันธ์ภายในองค์กร (ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS)

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง Financial Planning Manager

เพื่อนร่วมงานที่ขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชาเดียวกันกับท่าน Accounting Officer, Treasury Officer

ตำแหน่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อท่าน N/A

5. สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน (WORKING RELATIONSHIPS)

หน่วยงานหรือตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์
1. ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน 1. ให้ข้อมูลด้านการเงินเพื่อจัดหานักลงทุน
2. ธนาคารหรือสถาบันการเงิน 2. ให้ข้อมูลเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนแก่บริษัทฯ
3. TRIS 3. ให้ข้อมูลเพื่อจัดอับดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ
4. ทุกหน่วยงาน 4. ติดต่อประสานงานรับส่งข้อมูล ในการประกอบกิจการของธุรกิจ

6. ลักษณะยาก/ท้าทายในงาน (JOB CHALLENGES)

 • การวิเคราะห์แนวโน้มของดัชนีตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากดัชนีที่เกี่ยวข้องนั้นจะมีความผันแปรตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงต้องการผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจที่จะสามารถวิเคราะห์สภาพเศรญฐกิจได้อย่างครบถ้วน และแม่นยำ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ซับซ้อน เพื่อให้เสนอแนวทางหรือคำแนะนำทางการเงินที่ถูกต้อง
 • ความหลากหลายในการจัดทำข้อมูลนำเสนอของ เนื่องจากเป็นองค์กรที่หลากหลายธุรกิจ จะต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงในแต่ละธุรกิจ เพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการนำเสนอข้อมูลต่อบริหาร หรือบุคคลภายนอกต่อไป

7. อำนาจการตัดสินใจ (DECISION MAKING AUTHORITY)

 • ไม่มี

8. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงาน (JOBHOLDER REQUIREMENTS)

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
สาขา : การเงิน การบัญชี
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ความสามารถในการทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน
มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถสรุป วิเคราะห์ และนำเสนอต่อผู้บริหาร
มีความคิดสร้างสรรค์

Internal Audit Officer

คุณสมบัติ:

 1. จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการบัญชี
 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 3 ปี ขึ้นไป
 3. มีความรู้ความ เข้าใจใน COSO มาตรฐานสากลของงานตรวจสอบภายใน และ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
 4. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี

ขอบเขตความรับผิดชอบ:

 1. ประเมินความเสี่ยง ความเพียงพอ และ ความมีประสิทธิผล ของ การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่เข้าตรวจสอบ ภายใต้มาตรฐานการควบคุมภายใน COSO 2013, กระบวนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Approach) และหลักธรรมาภิบาล (Good Governance Process)
 2. จัดทำตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Time Scheduling) และจัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตรากำลังที่กำหนด
 3. สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานจริง จัดทำกระดาษทำการ (Working Paper) และรวบรวมหลักฐานสำหรับการวิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติขององค์กร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมสรุปผลที่ได้จากการตรวจสอบนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 4. จัดทำร่างรายงานการตรวจสอบ (Draft Audit Report) ให้ความเห็นต่อประเด็นข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ พร้อมนำเสนอแนวทางแก้ไขร่วมกันกับฝ่ายปฏิบัติการ
 5. รายงานผลการตรวจสอบให้แก่ผู้บริหารทราบถึงข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ และการควบคุม รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขต่อไป และจัดทำเป็นรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ (Final Audit Report)
 6. ติดตามผลการตรวจสอบ (Follow up) เพื่อวัดประสิทธิผลของงานตรวจสอบว่าผู้รับตรวจ และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ตกลงร่วมกันในรายงานตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่พบนั้นได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่กำหนดไว้แล้วหรือไม่

สวัสดิการ:

 1. ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 2. เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
 3. เงินโบนัสประจำปี
 4. ปรับผลตอบแทนประจำปี
 5. ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 6. ตรวจสุขภาพประจำปี
 7. เครื่องแบบพนักงาน
 8. เงินช่วยเหลือค่าจัดซื้อ Computer Notebook และ Smart Phone
 9. รถรับส่งพนักงานระหว่างบ้านพักกับที่ทำงาน
 10. การฝึกอบรมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกบริษัท

Accounting Officer

คุณสมบัติ:

1. วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE)

บันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย ตามมาตรฐานการบัญชี ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย ครบถ้วน ถูกต้อง ดำเนินการขออนุมัติจ่ายตามกรอบอำนาจของบริษัทและจ่ายชำระตามกำหนดเวลา  จัดทำข้อมูลด้านภาษีและนำส่งตามข้อกำหนดของกฎหมาย

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (KEY ACCOUNTABILITIES)

 • ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
 • จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตรวจนับทรัพย์สิน และสรุปรายงานงบลงทุน เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามงบประมาณที่ขออนุมัติและรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการบริหารทรัพย์สิน
 • ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย ครบถ้วน ถูกต้อง และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ดำเนินการขออนุมัติจ่ายตามกรอบอำนาจของบริษัท
 • ตรวจสอบรายงานภาษีและนำส่งแบบสรรพากร ตามกำหนดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดค่าปรับเงินเพิ่ม
 • จัดทำข้อมูลงบดุล งบกำไรขาดทุน และบัญชีแยกประเภททั่วไป เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบการเงิน
 • จัดทำรายงาน Stock วัตถุดิบ เชื้อเพลิง อะไหล่ ตามข้อกำหนดของกฎหมายและเพื่อรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการบริหารสินค้าคงคลัง
 • ติดต่อประสานงานกับ Auditor ทั้งภายในและภายนอก และสรรพากรเพื่อการให้ข้อมูลโดยผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

3. มิติของงาน (DIMENSIONS)

A. ด้านการเงิน (Financial) กำไร (ต่อปี) 1,517 ล้านบาท
ยอดขาย (ต่อปี) 7,060 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ต่อปี) 5,623 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (ต่อปี)  325 ล้านบาท
รักษาเงื่อนไขทางการเงิน -
B. ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน(Non-Financial) จำนวนลูกค้าที่ดูแล -
อื่นๆ -
C. จำนวนพนักงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา (No. of Staff/Employees Supervised) ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง -
ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไป -
ลูกจ้างชั่วคราว -

4. ความสัมพันธ์ภายในองค์กร (ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS)

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง Accounting Manager

ตำแหน่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อท่าน Key puncher

5. สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน (WORKING RELATIONSHIPS)

หน่วยงานหรือตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์
ฝ่ายกฎหมาย (ภายใน) ปรึกษาและขอข้อมูลด้านกฎหมายและสัญญา
ฝ่ายวิศวกร ประสานงานข้อมูลการดำเนินด้าน Operation
ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ประสานงานข้อมูลเพื่อใช้ในการออกงบการเงินรายไตรมาสและรายปี
ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน ประสานการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ประสานงานข้อมูลการจ่ายและบันทึกเงินเดือน
สรรพากร ประสานงานข้อมูลด้านภาษี

6. ลักษณะยาก/ท้าทายในงาน (JOB CHALLENGES)

 • การปฏิบัติตามนโยบายบัญชี และการควบคุมภายให้ถูกต้อง
 • รายงานความผิดปกติของเอกสารหรือรายการที่บันทึกบัญชีและการวิเคราะห์ความผิดปกติในงบการเงินนำเสนอหัวหน้างาน
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. อำนาจการตัดสินใจ (DECISION MAKING AUTHORITY)

 • ไม่มี

8. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงาน (JOBHOLDER REQUIREMENTS)

การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความรู้ในด้านบัญชีและภาษี
มีทักษะด้านการวิเคราะห์งบการเงิน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีมีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน (Communication Skill)
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี

MECHANIC ASSISTANT

คุณสมบัติ:

 • Male.
 • At least 25-year-old.
 • Education: Vocational certificate of Information Technology or higher of related fields.
 • Have experience in general repair work, able to enter the shift.
 • Experienced candidate on ERP Software and can start the job soon is a plus for consideration.
 • Responsibility: Mango ERP Software.

Note: Able to work in various departments of the company because the construction department will move the unit at the end of the project.

HEAD OF MAINTENANCE DEPARTMENT

คุณสมบัติ:

 • Male.
 • At least 25-year-old.
 • Education: Vocational certificate of Information Technology or higher of related fields.
 • Have experience in general repair work, able to enter the shift.
 • Experienced candidate on ERP Software and can start the job soon is a plus for consideration.
 • Responsibility: Mango ERP Software.

Note: Able to work in various departments of the company because the construction department will move the unit at the end of the project.