- บาท - (-%)

ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯ มีรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) อัตราส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิ้ง จำกัด 603,263,508 64.49
2. บริษัท สินสุขใจ จำกัด 238,599,994 25.51
3. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด 93,540,392 10
4. อื่น ๆ 26 0
รวม 935,403,920 100