- บาท - (-%)
สัญญาลักษณ์ ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) มูลค่า (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย (%) ประเภทการเสนอขาย ดาวน์โหลด
NPS24NA หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด 12 พ.ค. 2564 12 พ.ย. 2567 3.51 1,250.00 4.5  
NPS258A หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด 7 ส.ค. 2563 7 ส.ค. 2568 5.00 2,298.20 5.2
NPS265A หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด 12 พ.ค. 2564 12 พ.ค. 2569 5.00 2,000.00 5.0  
NPS273A หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด 12 พ.ค. 2564 12 มี.ค. 2570 5.84 2,250.00 5.35  
NPS28NA หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด 12 พ.ย. 2564 12 พ.ย. 2571 7.01 2,800.00 4.75 PO  
NPS295A หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 12 พ.ค. 2565 12 พ.ค. 2572 7.01 2,500.00 5.10% PO  
NPS27NA หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 12 พ.ค. 2565 12 ธ.ค. 2570 5.51 1,500.00 4.60% PO  
NPS265B หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 12 พ.ค. 2565 12 พ.ค. 2569 4.00 1,000.00 4.00% PO  
NPS286A หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด 16 มิ.ย. 2566 16 มิ.ย. 2571 5.00 761.90 4.60% PO
NPS306A หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด 16 มิ.ย. 2566 16 มิ.ย. 2573 7.00 1,391.40 5.25% PO