- บาท - (-%)
NPS จัดกิจกรรมปล่อยปลา และกุ้งคืนสู่ธรรมชาติ ฟื้นฟูระบบนิ เวศลุ่มน้ำปราจีนฯ
29 พฤศจิกายน 2565