- บาท - (-%)
พลังงานสะอาด พลังงานจากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งพลังงานสะอาดจากดวงอาทิตย์
พลังงานหมุนเวียน พลังงานจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy) | ความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า | NPS
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar farm) | NPS