- บาท - (-%)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับ ไตรมาสที่ 3/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับ ไตรมาสที่ 1/2565