- บาท - (-%)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับ ปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับ ไตรมาสที่ 3/2566