หากผู้ถือหุ้นกู้มี นายทะเบียนธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ดูแล
 • ส่งอีเมล์มาขอได้ที่ Registrar.cmk@krungthai.com โดยระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน รุ่นหุ้นกู้ และงวดที่ต้องการรับเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายฉบับทดแทนและช่องทางการรับผ่านอีเมลหรือไปรษณีย์ หรือทั้ง 2 ช่องทาง
 • โทรติดต่อนายทะเบียนเบอร์ 02-298-0830-1
หากผู้ถือหุ้นกู้มี นายทะเบียนธนาคารกรุงศรี เป็นผู้ดูแล
 • ส่งอีเมล์มาขอได้ที่ Registrar_SSO@Krungsri.com
 • โทรติดต่อนายทะเบียนเบอร์ 02-2965715, 02-2962796, 02-2965695
หากผู้ถือหุ้นกู้มี นายทะเบียนธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ดูแล
 • กรณีผู้ถือหุ้นกู้แบบมีใบหลักทรัพย์ (Scrip) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอแบบฟอร์มได้ที่
  - ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
  - อีเมลขอแบบฟอร์มได้ที่ registrar.cmk@krungthai.com
  - โทรเข้ามาขอได้ที่นายทะเบียนเบอร์ 02-298-0830-1
  *ส่งเอกสารมาให้นายทะเบียนผ่านสาขาธนาคารหรือส่งมาที่
  นายทะเบียนหุ้นกู้ ฝ่ายบริการตลาดทุน
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
  อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 3 977/2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • กรณีผู้ถือหุ้นกู้แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือหุ้นกู้ติดต่อโบรกเกอร์ที่เปิดพอร์ตไว้เพื่อขอแก้ไขข้อมูล
หากผู้ถือหุ้นกู้มี นายทะเบียนธนาคารกรุงศรี เป็นผู้ดูแล

สามารถโทรติดต่อนายทะเบียนได้ที่ 02-296-5689,02-296-5692 หรือ สามารถติดต่อที่ ธนาคารกรุงศรีฯ ทุกสาขาใกล้บ้าน ทางสาขาจะให้กรอรกแบบฟอร์มและจะจัดส่งมายังนายทะเบียนค่ะ

หากผู้ถือหุ้นกู้มี นายทะเบียนธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ดูแล

กรณีผู้ถือหุ้นกู้แบบมีใบหลักทรัพย์ (Scrip)ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอแบบฟอร์มได้ที่

 • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • อีเมลขอแบบฟอร์มได้ที่ registrar.cmk@krungthai.com
 • โทรเข้ามาขอได้ที่นายทะเบียนเบอร์ 02-298-0830-1
**ผู้โอนและผู้รับโอนส่งเอกสารการโอนหุ้นกู้ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยหรือมาส่งเอกสารด้วยตนเองที่นายทะเบียนเท่านั้น
หากผู้ถือหุ้นกู้มี นายทะเบียนธนาคารกรุงศรี เป็นผู้ดูแล

สามารถโทรติดต่อนายทะเบียนได้ที่ 02-296-5689, 02-296-5692 หรือ สามารถติดต่อที่ ธนาคารกรุงศรีฯ ทุกสาขาใกล้บ้าน ทางสาขาจะให้กรอรกแบบฟอร์มและจะจัดส่งมายังนายทะเบียน

นายทะเบียนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนธนาคารกรุงศรีอุยธยา จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 (NPS242A, NPS258A) ครั้งที่ 1/2564 (NPS24NA, NPS265A, NPS273A)
ครั้งที่ 2/2564 (NPS28NA)
ครั้งที่ 1/2565 (NPS265B, NPS27NA, NPS295A)

ขอบคุณท่านนักลงทุนที่สนใจในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ถ้าจะมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทาง Line Official NPS โดยสามารถ Add ได้ที่ @nps_investor

เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง กรณีนักลงทุนที่ถือหุ้นกู้อยู่เดิม สามารถขายหุ้นกู้ได้บางส่วน หรือ ทั้งหมดได้ก่อนครบกำหนดอายุไถ่ถอน เพื่อนำเงินไปลงทุนใหม่ หรือ ใช้จ่าย อื่น ๆ และเพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนเพิ่ม กรณีนักลงทุนซื้อหุ้นกู้ในตลาดรอง