- บาท - (-%)
งบการเงินเฉพาะกิจการ 2563 2564 2565
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,421.39 1,554.49 -613.28
เงินปันผล 551.89 1702.43 0
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 935.40 935.40 935.40
กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.52 1.76 -0.67
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 0.59 0.75 1.07
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) 38.83 45.13 -160.79