- บาท - (-%)
งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2562 2563
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 717.47 1,422.60 1,421.39
เงินปันผล 467.70 523.83 551.89
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 935.40 935.40 935.40
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.77 1.52 1.52
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 0.50 0.56 0.59
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) 65.19 36.82 38.83