- บาท - (-%)

GROWING POWER

SUSTAINING THE FUTURE

AS LONG AS WE CAN GROW THE FUEL

WE CAN GROW OUR OWN ENERGY

WE ALSO TAKE RESPONSIBILITY

FOR DEVELOPING COMMUNITY

ธุรกิจของ NPS

มุมนักลงทุน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท