- บาท - (-%)

GROWING POWER

SUSTAINING THE FUTURE

AS LONG AS WE CAN GROW THE FUEL

WE CAN GROW OUR OWN ENERGY

WE ALSO TAKE RESPONSIBILITY

FOR DEVELOPING COMMUNITY

มุมนักลงทุน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท