- บาท - (-%)

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

กรรมการ การตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท สาขาการเงิน
  • หลักสูตรสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย ACP 32/2010, DAP 48/2005, DCP 175/2003
  • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 9/2010
  • สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 9)
  • สถาบันวิทยาการการค้า หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 7
  • สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยากรพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11
  • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 3
  • วิทยาลัยพัฒนามหานคร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 1
  • ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TME1)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2552 - 2557 กรรมการ, บริษัท ฟาร์มาคอสเม็ท จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)