- บาท - (-%)

นายณัฐชาติ จารุจินดา

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการนโยบาย

อายุ 67 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
  • พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Program for Global Leadership (PGL), Harvard Business School, USA
  • Oxford Energy Seminar, Oxford University, U.K.
  • Breakthrough Program for Senior Executives (BPSE) , IMD Instistute, Switzerland
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20
  • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) 129/2010
  • สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15
  • สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการธรรมาภิบาล, บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา, บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจ ปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ, บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)