- บาท - (-%)

พลเรือตรี สมัย ใจอินทร์

กรรมการธรรมภิบาล