- บาท - (-%)

นายวีระศักดิ์ รุ่งรัตน์

กรรมการธรรมภิบาล