- บาท - (-%)

พลเอกณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์

กรรมการธรรมภิบาล