- บาท - (-%)

พลเอก สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการธรรมาภิบาล

อายุ 74 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
  • รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต วทบ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  • ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 9
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2010

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร, บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล, บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัทซิโน-ไทยเอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)