- บาท - (-%)

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 71 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโทสาขาการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรีสาขาการบัญชีชั้นสูง California College of Commerce, U.S.A.
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2011 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
  • หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 33/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท (IOD)
  • หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2017 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัท (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ, บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ, บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
2555 - 2562 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2560 - 2562 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561 กรรมการ, คณะกรรมการอำนวยการเงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง, กระทรวงการคลัง
2554 - 2561 กรรมการ, สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กระทรวงแรงงาน
2552 - 2561 กรรมการ, สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2553 - 2559 กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ, กระทรวงการคลัง
2556 - 2557 ประธานกรรมการ, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2553 - 2555 ประธานคณะกรรมการบริหาร, สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย