- บาท - (-%)

นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 1
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 50
  • หลักสูตร Advance Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่ 3
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมืองสถาบันพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ รุ่นที่1
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง

2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่, บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร, บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน ประธาน, บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562 รักษาการหัวหน้าสายงานบริหารบัญชี และการเงิน, บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.)
2558 - ปัจจุบัน คณะกรรมการที่ปรึกษา, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)
2558 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการอำนวยการของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2535 - ปัจจุบัน รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ, ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (รยสท.)