- บาท - (-%)

NPS จัดกิจกรรม CSR ปล่อยปลา กุ้งคืนสู่ธรรมชาติ ฟื้นฟูระบบนิเวศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

29 พฤศจิกายน 2565

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ โรงไฟฟ้า NPS จัดกิจกรรม CSR ปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่นและกุ้งน้ำจืดลงแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรี และ ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)  หรือโรงไฟฟ้า NPS  ร่วมกับผู้นำชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ บริเวณพื้นที่ตำบลท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติจำนวน 1 ล้านตัว ประกอบด้วย พันธุ์ปลาจำนวน 800,000 ตัว และพันธ์กุ้งจำนวน 200,000 ตัว โดยในจำนวนนี้แบ่งเป็น การปล่อยพันธุ์ปลาที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในแม่น้ำปราจีนบุรี อาทิ ปลายี่สก ปลาตะเพียน ปลาคัง จำนวน 200,000 ตัว ลงสู่ปากคลองชะลองแวงที่จะไหลออกสู่แม่น้ำปราจีนบุรีในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และปล่อยในบริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ ฝายกั้นน้ำบุยายใบ ชุมชน ม.4 และบ่อน้ำสาธารณะสนามกีฬาโป่งไผ่ ชุมชน ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี อีกรวม 100,000 ตัว

นอกจากนี้ ยังได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา โดยมีเหล่าประชาชนจิตอาสา ตัวแทนจากภาครัฐ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 500,000 ตัว และพันธุ์กุ้ง จำนวน 200,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรี ณ ท่าน้ำวัดอรัญไพรศรี ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อช่วยขยายพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างแหล่งอาหารให้แก่ชุมชน ตลอดจนรักษาสมดุลของระบบนิเวศและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ตลอดปี 2563–2565 กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรม “CSR after process” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการส่งเสริมอาชีพ โดยการจัดให้ความรู้ในการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมในพื้นที่ การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น การส่งเสริมการปลูกต้นพลังงานเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร รวมถึงการมอบต้นพันธุ์พืชที่ใช้ในการเพาะปลูก ทำให้สมาชิกในชุมชนที่เป็นเกษตรกรสามารถนำเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้หรือพัฒนาอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ด้านการศึกษาและเยาวชน ได้จัดทำโครงการพี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด โครงการ NPS ชวนน้องอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

สำหรับด้านการส่งเสริมสุขภาวะ NPS ได้มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล สถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ในบริเวณรอบโรงไฟฟ้า NPS ควบคู่ไปการดำเนินงานด้านจิตอาสา สร้างสุขให้ชุมชนด้วยการส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้นำชุมชน อสม จิตอาสาในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทุกกิจกรรมที่กล่าวมา NPS ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้เป็นชุมชนน่าอยู่ และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชนอย่างมีความสุขภายใต้แนวคิดการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป